st Paul’s Ministry to The Corinthians

1 Corinthians 16:13-14

Thixo wethu, wena oziqu zintathu. Nkulunkulu uYise, Nkulunkulu uNyana kanye noMoya oNgcwele. Nkulunkulu wokhokho bethu wena owawukhona umhlaba ungakabikho. Siyabonga Mzali wethu sibonga umusa ongaka osenzele wona. Siyazi baningi bayalifisa lelithuba lokuzwa Nkos’ enofefe izwi lakho bayakulangazelela ukukuzwa Nkosi uxoxisana nemiphefumulo yabo Nkosi. Kepha akuthina sonke Nkosi esinalo lelithuba  Nkulunkulu wethu onamandla lokufunda Nkosi sizwe nokuxcaciswa kwezi lakho mvana yeZulu. Sivule imiqondo Nkosi sakuzwa izwi lakho Nkosi siligcine naninina Nkosi sikwazise wena. Ukuthi unguYehova ophilisayo. Sizovula izwi lakho Nkosi masikhohkelwe nguwe Nkosi, ushuilo wena wathi ezwini lakho sakuhlangana sibabili noma sibathathu egameni lakho uyakusenzela esikucelayo. sicela kuwe Nkosi yethu ukuba usazise inyaniso yeZulu ngezwi lakho elingunaphakade. sikucela konke Nkosi yethu enofefe oluphezu konke oku ngaye uKristu iNkosi yethu. Amen

1 Corinthians 16: 13-14 (Ukunikelwa Kwamakholwa).

“Lindani nigxile okholweni, nibe ngamadoda, nibe namandla. konke enikwenzayo akwenziwe ngothando”.

Incwadi esiyivulile eyabaseKorinte enye yezincwadi eziyi-13 ezibhalwa ngu Mphostoli uPaulose.

NgokweBhayibheli, U Paulose lo uzalwe engu Saul engumJuda ezalelwa e Tarsus yase Cilicia. i Tarsus lena bekuyidolobhakazi “one of the biggest cities under the roman empire”. U Paulose lo ngokweBhaybheli wayengumhlali wasedolobheni, efundile.

Uze u Paulose asibhalele lezincwadi nje kusuka ohambeni lwakhe elibangise e Darmascus lapho uYesu Inkosi yethu eyafa yavuka ngomhla wesithathu yazbonakalisa khona kuye yamubizela ukuzoshumayeza izindaba zombuso kaNkulunkulu. Yilapho ukwenza kwakhe kwaguquka khona ngoba xa ethe wazbonakalisa empilweni yakho omdala wezinsuku, imicabango, ukwenza ngisho namazwi owaphimisayo ayajika. Wakuguquka u Paulose waqala washumayela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu.

“konke enikwenzayo makwenziwe ngothando”.

Ekshumayeleni kwakhe u Paulose waqala ibandla likaKristu endawenin yase Korinte. Apho ashiya khona eqhubeka nenshumayelo yakhe, abaseKorinte basala baqhela empandeni yokholo lwabo, basuka kwi “foundation of all faith!”  eksukeni kwabo kuKristu baqala bazibandakanya nokungalungileyo bawela esonweni. Zathi zakufika izndaba zaseKorinte kuMpostoli uPaul, wabona kukuhle abhale incwadi esiyfundile yabaseKorinte bokqala. U Paulose ubhala lencwadi uhlose ukubuyisela isdalwa esingumuntu ezimpandeni zokholo lwaso uYesu!

“konke enikwenzayo akwwenziwe ngothando”.

U Paulose  noma zizimbi izindaba azizwile ngebandla likaNkulunkulu eKorinte! encwadini yakhe usabakhombisa eyonanto uthando! athi ma eyqala incwadi yakhe akakhathali noma ngaba ubhalela abaweke esonweni, noma abanjani kodwa uzwakala ethi umusa kaNkulunkulu mawube nani nonke, ngoba uthando lungumusa ovela kuNkulunkulu uqobo!

“konke enikwenzayo makwenziwe ngothando!”

Ubona izwe life kanjena nje Korinte eyibandla likaNkulunkulu lanamuhla ukusuka kwisisekelo sokholo okungu Kristu Inkosi yethu. baningi bahleli ebandleni kepha abasekho kwisisekelo esingu Kristu. uth u Paulose namuhla eluleka ibandla laseKorinte elingahlukile kuthi “konke enikwenzayo makwenziwe ngothando!” ubona abesifazane bekhipha izisu ngapha nangapha kuze kukhangiswe engath into enhle  hhayi ngobani ukuphelelwa uthando! ubona obaba beznikela ophuzweni oludakayo, intsha ezidakamizweni, abanye behlukumeza imindeni! yabo uthando abasenalo! luphela kangaka uthando inye imbangela ukusuka kwi foundation yokholo uYesu!

angikhathali noma ungeluleka, noma ungenzani uma isidalwa esingumuntu sisukile ezimpandeni zokholo ngeke usisize! bekmele sikhulekele ukubuyiselwa kwemiphefumulo yethu komdala wezinsuku!  u Paulose uyeluleka Korinte yanamuhla konke enikwenzayo makwenziwe ngothando!

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s