ISIZULU SOQOBO

NAZI IZIPHICAPHICWANO EZAZINEDUMELA EMLANDWENI WAMAZULU

Ngikuphicaphica ngomama umile izingane ziyadansa:

Impendulo: Isihlahla namagatsha aso. Umama odansayo isihlahla simi ngesiqu saso bese amagatsha ayanyakaza kufanekiswa nokudansa ngoba epheshulwa ngumoya, wona azingane zesihlahla.

Ngikuphicaphica ngomntinini uyangena kumntonono kodwa umntonono akangeni kumntinini.

Impendulo: Isitsha esikhulu nesincane, incazelo ithi, umntinini uyisithsa esincane siyakwazi ukungena kwesikhulu kodwa umntonono isitsha esikhulu asingeni kwesincane.

Ngikuphicaphica ngenkomo yami ebomvu ehlala esibayeni esimhlophe.

Impendulo: Inkomo ebomvu ulimi bese kuthi isibaya esimhlophe amazinyo.

Ngikuphicaphica ngomagxuma azibambele.

Impendulo: Iphalishi, uma liphekwa ibhodwe livuliwe, lilokhu ligxuma bese likushisa.

Ngikuphicaphica ngenyoka yami ehamba kuze kuse.

Impendulo: Umfula ogelezayo, ofanekiswa nenyoka, awumi uhamba imini nobusuku.

Ngikuphicaphica ngedede elingahlalwa mpukane

Impendulo: Umlilo, uyashisa ayikho into engasondela khona noma ihlale emlilweni

Ngikuphicaphica ngento yami ethi hamba ngizokugadela

Impendulo: Ingindi noma ukhiye, uma uhamba ekhaya ufaka ingidi emnyango noma ukhiye

Ngikuphicaphica ngomakoti okuthi uma esezongena emzini akikize.

Impendulo: Isitimela, uma isitimela sesingena esiteshini sibanga umsindo

Ngikuphicaphica ngomagxuma azibambele

Impendulo: Iphalishi uma seligxabha ebhodweni

Ngikiphicaphica ngento yami ehamba imini nobusuku

Impendulo: Amanzi ageleza emfuleni

Ngikuphicaphica ngomakoti ogiya agiye ajike esangweni abuyele endlini ahlale ngemuva kwesicabha

Impendulo: Umshanelo, uma ushanela, uyashanela endlini negceke lonke uze ufike esangweni kuthi uma usuqedile uwubeke ngemuva kwesicabha

Ngikuphicaphica ngomama uyasuza izingane ziyabaleka

Impendulo: Isibhamu, ukuqhuma kwesibhamu abantu babaleke kakhulu

Ngiphicaphica ngomama umile izingane ziyadansa

Impendulo: Isihlahla, uma kunomoya isiqu sesihlahla simile amagatsha ayanyakaza

IZINKOLELO ZESINTU

Siyindlu emnyama sinezinto esikholelwa kuzo. Zazishiwo abazali bethu ukusixwayisa ekwenzeni izinto noma siqikelele singenzi noma ikanjani, uzihloniphe ungumuntu uhloniphe nalapho uphuma khona. Ezinye zazo zingamaqiniso mewuzilandela ezinye kugcine kungenzekanga lutho njengokuthi:

Uma ugqoka ibhulukwe lesoka ukhulelwe siyachitheka isisu

Uma ugovuza ibhodwe ngesipuni noma ngophini bese usulela esandleni ngenhloso yokuzwa usawoti, bathi isoka lakho liyakubamba mewulibhanqile

Uma uhamba endleleni uhlangane nejuba elilodwa, usuke uzobona umuntu wesilisa 

Uma umilwe yinduna noma yikuphi emlonyeni kuthiwa usuke uzothola elinye isoka

Uma udla kuwe isipuni isoka lakho lisuke lilambile

Uma ubeka noma uthwala izandla ekhanda akufuneki, kuthiwa umuntu oshonelwe obeka izandla ekhanda

Uma ulungisa umuntu onesici esibonakalayo noma onesiphiwo kuthiwa wothola abantwana abanjalo

Uma uhleka umuntu okhulelwe nawe uzosheshe ukhulelwe.

Uma uzikhalisa kuthiwa ubika isifo noma ugila umkhuba

Alushaywa udonga lwendlu ngoba usuke ushaya amadlozi

Uma kupheqeka ingubo oyiqgokile lisuke likukhumbule isoka lakho

Awusho ukuthi uhhalela inyama kuthiwa ubika isifo

Uma kukhona ogulayo, elele phansi ayakhiwa indlu futhi ayishayelelwa kuyalindwa asinde kuthiwa usuke umqedela ngokuqhubeka nendlu.

Uma usanda kuthola ingane awuthungi kuthiwa ingane ibanenkinga yamehlo.

Uma ingane ezelwe ivaleke ukuchama kuthiwa iboshwa ngokotini omnyama okhalweni izokwazi ukuchama

Uma amankankane edlula ekhala phezu komuzi, asuke ebika isifo.

Uma kukhala isikhova ekhaya noma eduze komuzi sisuke sibika okubi okuzowehlela lowomuzi.

Uma iqhude likhala egcekeni kuthiwa lisuke libika isivakashi.

Uma kwehla isicabucabu ngolwembu, sisuke sibika isivakashi. Uma simhlophe sisho isivakashi sesifazane uma simnyama noma sinsundu sibika umuntu wesilisa.

Uma ingane ibhaqaza njalo kuthiwa wukhe umbhaqazo uwuphonse eziko, kushe ngeke iphinde ibhaqaze

Uma unengane encane esancela, uma kade uhambile wayishiya ekhaya. Uma sewubuya ngaphambi kokuba uyincelise uqale ulikhame ibele ulikhamele phansi, bese uyincelisa kwenziwela imimoya emibi.

Uma kade uhambile nengane izelwe mese ubuyela ekhaya ucosha izibi zendle uyishisele zona noma usule ngesandla uchobe okhakhayini lwengane wenzela ukuthi ingakhali.

Uma uxhelwe uju kumele uphephethwe izinqeni.

Uma kade ukhulelwe ungathandi ukubopha isisu, kuthiwa ulala ngesisu lapho kuhamba khona izinkomo ngazozonke izinhlangothi siyancipha.

Akuhlalwa phakathi nomnyango ngoba uvimba imali.

Akuphunywa emnyango uhlehla ikakhulukazi uma ukhulelwe kuthiwa uzoba nenkinga uma sewubeletha.

Uma udla umile womelwa izindaba.

Uma udla komuntu okade ekhuluma kabi ngawe ulunywa yisisu.

Uma kuhlatshiwe ekhaya, unengane encane kumele ugeze izandla ngaphambi kokuyithatha kuthiwa ihlalwa abantu abadala.

Uma uhamba udla, lonetha izulu ngoku lomshado.

Uma kuduma izulu kumele kumbozwe zonke izinto ezicwebezelayo ngoba izulu lizongena.

Uma umuntu esengena ebudaleni kuthiwa kumele agqume ngeboza akhiphe ubungane.

Uma kushoniwe ekhaya noma kwamakhelwane, akuvumelekile ukulima kuthiwa kuyanetha isiqhotho.

Uma kubaba indlebe noma uziluma kusuke kukhona okhuluma ngawe.

Uma kubaba unyawo kusuke kunohambo ozoluthatha.

Uma kubaba isandla sokhohlo kusuke kukhona ozokupha imali.

Uma kudikiza ihlo ngasenhla kusuke kukhona ozombona, elangenzansi kukhona okuzokukhalisa.

Uma kudikiza umlomo wangenhla usuke uzohleka, owangezansi usuke uzokhuluma into ezokudina.

NAZI EZINYE ZEZISHO ZESIZULU

Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo.

Isisho Incazelo

Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo. ∼Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo.

Ukuba mtshingo ubethwa ngubani ∼Ukuba intandane.

Ukuba nenhliziyo engaphandle ∼Ukuhaha.

Ukuba nkomo ∼Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi.

Ukuba yinyoka ∼Ukuba nobuqili obufihlakele.

Ukubamba isisila sehobhe ∼Ukuthembela entweni engenampumelelo.

Ukubeka icala ∼Ukumangalela umuntu.

Ukubeka inkunzi ∼Ukuphawula inkunzi.

Ukubhodlela emswanini ∼Ukukhala emva kwendaba.

Ukubhongela emswanini ∼Ukukhala emva kwendaba.

Ukubophela amanqina enyathi ∼Ukwakhela uzungu.

Ukubukana ngeziqu zamehlo ∼Ukungezwani.

Ukubulala inyoka ∼Izinto noma abantu abaningi.

Ukubuya inhlazane ∼Ukubuya kwezinkomo emini yasekuseni sezizosengwa.

Ukubuya nembande yesikhova ∼Ukuba neshwa ungaphumeleli entweni obuyizama.

Ukucela induku ∼Ukwedelela okudala impi.

Ukuchathazelwa kwelengane ∼Ukuxoxelwa izindaba ezingandile.

Ukuchitha kwenkabi ∼Ukumisa kwenkabi izimpondo zivulekile.

Ukuchunywa imfuyo ∼Ukwandelwa imfuyo.

Ukucupha uchuku ∼Ukwedelela abantu ngento eyaziwayo ukuthi abayithandi.

Ukudla impundu ∼Ukuba umuntu okhohlwayo.

Ukudla ubhedu ∼Ukuba ingqwele noma uhambe phambili kulokhu okwenzayo.

Ukudla udaka ∼Ukuhlupheka.

Ukudukuza oswini ∼Ukungabi namqondo, udidekile.

Ukufaka kwenkomo ∼ukugcwala kobisi ebeleni lenkomo.

Ukufaka Umunwe esweni ∼Ukwenza into komunye umuntu angayithandi emphatha kabi okanye emdinayo.

Ukufinya ngolimi njengenkomo ∼Ukuhlupheka.

Ukugaqela eziko njengengane ∼Ukuzisondeza engozini.

Ukugodla ubisi ∼Ukungehlisi ubisi kwenkomazi.

Ukuguda inkomo ∼Ukusenga inkomo engasenankonyane.

Ukugxaza amanzi njengencuba ∼Ukuhlupheka, ukuba mpofu.

Ukuhlaba usentu ∼Ukuqhwitha umhlabathi.

Ukuhlahla inhloko ∼Ukuklabela ukhanda lwenkomo.

Ukuhlala phezu kwezikhali ∼Ukuhlala ulindele noma yini engenzeka njengokuhlaselwa.

Ukuhlamba imikhonto ∼Ukuhlaba izinkomo emva kwempi.

Ukuhloba kobisi ∼Ukuvuthwa kobisi.

Ukuhosha umongulo ∼Ukusenga izimfihlo.

Ukuhudula izikhumba ∼Ukuhona

Ukujikela eshobeni ∼Ukungenela into lapho ingenangozi ngakhona.

Ukukhipha inhlazane ∼Ukuvulela izinkomo ekuseni ngaphambi kokusenga.

Ukukhiphela inkonyane ∼Ukukhipha inkonyane enkomeni efile.

Ukukhunga umntwana ∼Ukupha umntwana izipho.

Ukukhwela phezu kwendlu njengenja ∼Ukwedelela abadala kunawe.

Ukulala ngenkomo ∼Ukuzivikela.

Ukulala ngophondo ∼Ukuba sesimeni sokungakwazi ukuzisiza.

Ukulandela amabheka ∼Ukufuza ekhabonina.

Ukuma ngenkomo ∼Ukuma ubambelele ehawini.

Ukumisa amanhlakomuzi ∼Ukulala ubheke phezulu umise amadolo.

Ukuncelisa amawele ∼Ukuyishaya emuva uyishaye phambili.

Ukuncelisa umbele ofile ∼Ukukhohlisa.

Ukunyathela ngabantwana ∼Ukuba nezitho ezinhle.

Ukuphehla uzuthu ∼Ukusukela umuntu noma abantu ngoba wethembe ubuqhwaga.

Ukupheka inyama ngomhluzi wenye ∼Ukuhlaba njalo.

Ukuphonsa kwenkunzi ∼Ukuhlaba kwayo lapho ilwa.

Ukuphuma amathambo ∼Ukukhumuka kwamazinyo obungane.

Ukuqhuba intwala ngewisa ∼Ukwedelela.

Ukuqhuma abathakathi ∼Ukuvela kwamazinyo enganeni.

Ukusenga inkomo nenkonyane ∼Ukungabi nasimilo.

Ukusenga ezimithi ∼Ukukhuluma amanga.

Ukusengela ophondweni ∼Ukonela umuntu into yakhe.

Ukusengela umuntu esigujini ∼Ukulutha ufake enkathazweni.

Ukushaya utshani ∼Ukuvele uhambe ngokushesha noma ukubaleka.

Ukushisela uphondo ∼Ukususa uthuthuva.

Ukusongela inkomo ingakahlatshwa ∼Ukukhuluma sengathi into seyenzekile ibe ingakenzeki.

Ukuthola isisu ∼Ukukhulelwa.

Ukuthola umntwana ∼Ukubeletha.

Ukuthwala ilunda ∼Ukuzazi.

Ukuzalela phansi ∼Ukushonelwa abantwana.

Ukuzichoma kumalunda ∼Ukuzithintela, uzithele enkingeni.

Ukuzizala ∼Ukuzala umntwana ofana nawe.

Ukweqa izinyawo zenkosi ∼Ukuba nochuku wenze izinto ezingakufanele, ezingekho ezingeni lakho, ezifanele abakhulu kunawe.

Ukweqela inkomo ∼Ukuvimba inkomo uyikhalime.

Ngezansi izaga nezincazelo zazo.

Isaga Incazelo

Abantu abayi ngandawonye bengemanzi ∼Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa.

Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo ∼Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe.

Akukho thusi lathetha lilodwa ∼Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga.

Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba ∼Uma uzwise omunye umuntu ubuhlungu noma umbulale, ngeke ukuthole ukuphumula abakubo nabangani bakhe bazomphindiselela.

Akuqhude lasindwa umzwezwe ∼Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe.

Akuvelwa kanyekanye kungemadlebe embongolo ∼Abantu abaphumeleli kanyekanye.

Amathanga ahlanzela abangenamabhodwe ∼Izinto ezinhle ziya kwabangazidingi noma kwabangakwazi ukuzisebenzisa ngendlela okuyiyo.

Ayikho inkomo yobuthongo ∼Impumelelo iyasetshenzelwa.

Bahlangene phezulu kanti phansi bangamahele ∼Benza sengathi bayezwana futhi akukho okungangena phakathi kwabo kanti bahubhuza amanga.

Enethunga kayisengeli phansi ∼Umnini wento akahlupheki ikhona.

Engakhali ifela embelekweni ∼Uma ungazibiki, ukhulume ngenkinga yakho ngeke ubonakale futhi ngeke uzwakale.

Ibhizela labulala indlovu ∼Umuntu uyalinyazwa nayinto yena athi ayilutho.

Ikhiwane elihle ligcwala izibungu ∼Into enhle ngaphandle ijwayele ukuba nobubi ngaphakathi.

Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo ∼Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo.

Imiphanda ibulawa izakhelani ∼Abantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu.

Impi isesendeni ∼Kuxabele abantu abazalanayo, bandoda nye.

Induku enhle igawulwa ezizweni ∼Intombi noma umakoti omuhle umthola kude noma ekuhambeni.

Ingwe idla ngamabala ∼Umuntu uzenza yena ukuthi athandeke ngezenzo nangemisebenzi yakhe.

Inja yawaqeda ngolimi ∼Kancane kancane koze kulunge.

Inkomo ingazala umuntu ∼Ngeke kwenzeke lokho.

Inkonjane iwele enkundleni ∼Umuntu oliqili ubhajwe ebuqilini bakhe.

Inkonjane yakhela ngodaka ∼Umuntu owenza okuhle kumele abekezele ngisho kunzima angalilahli ithemba.

Intendele ibindwe isidwa ∼Ukuhlakanipha kuphelele ezeni.

Intendele iwel’enkundleni ∼Inhlanhla izizele.

Into yomuntu umhluzi wempisi ∼Ungabothembela entweni yomuntu noma yokwebolekwa.

Inxeba lendoda alihlekwa ∼Ungabomhleka umuntu uma esenkingeni noma evelelwa okubi ngoba kusasa kungawe.

Iqaqa alizizwa ukunuka ∼Umuntu akasiboni isici noma ububi bakhe.

Isalakutshelwa sibona ngomopho ∼Umuntu ongalaleli iziyalo, noma ekhuzwa ubona ngomphumela omubi noma oyingozi.

Isilo siyawafinyeza amazipho ∼Umuntu onamandla noma ohlakaniphile ngeke umthole ehamba ezikhukhumeza ngalawomandla nenhlakanipho yakhe.

Kazi iyozala nkomoni ∼Kazi kuyokwenzakalani noma umphumela uyoba njani.

Kubambene ingwe nengonyama ∼Kuxabene noma kubhekene abantu abanamandla alinganayo.

Lapho kukhona isidumbu ilapho kukhona amanqe ∼Uma umuntu esenkingeni ilapho abantu abasizakala khona ngaye.

Libheke uligcine ∼Osongela omunye ngokumbulala.

Lixhoshwa libhekile ∼Iphutha lenzeka noma uqaphele.

Nalapho kungekho qhude kuyasa ∼akusho ukuthi lowo ozigqajayo uma eke wahamba kokwenziwayo kuyokuma izinto, kuyohamba kahle ngisho engasekho.

Siyoze sihlangane okhalweni lwezimpungushe ∼Usongo, siyoze sitholane la esiyodelisana khona, ngokulwa imvamisa.

Sobohla Manyosi ∼Uyophela umbuso.

Ukhamba lufuze imbiza ∼Ingane ifuze umzali wayo.

Umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa ∼Umuntu osuke enze okubi komunye uyashesha ukukhohlwa kodwa lo osuke enziwe okubi akakhohlwa neze.

Umkhumiso usulingene izintondolo ∼Okusele sekulingene abanikazi bakho.

Umthente uhlaba usamila ∼Isimilo noma ithalente lomuntu livela esesemncane.

Ungakhulumi ngobhejane kungekho sihlahla eduze ∼Ungazifaki enkingeni kungenasidingo nasisombululo.

Ungayishayi ingede ngoju ∼Uma wenzelwe okuhle kumele ubonge.

Usifumbu ubona uqhaqhazela ∼Ubona isici somunye kodwa nawe ube unesakho.

Yinkukhu nempaka ∼Ubutha obukhulu lapho abantu bezondelana ukubulalana.

Yimpi yakwamabon’abulawe ∼Umuntu oyingozi owesatshwa njengenyoka.

Advertisements

60 comments on “ISIZULU SOQOBO

 1. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!. Thanks For Your article about ISIZULU SOQOBO | Excellent World .

  Like

 2. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!. Thanks For Your article about ISIZULU SOQOBO | Excellent World .

  Like

 3. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content!. Thanks For Your article about ISIZULU SOQOBO | Excellent World .

  Like

 4. I just want to say I am just all new to blogging and really loved your web blog. Most likely I’m planning to bookmark your website . You absolutely have amazing well written articles. Many thanks for revealing your blog site.

  Like

 5. I simply want to tell you that I’m new to blogging and site-building and truly liked this blog site. Most likely I’m likely to bookmark your blog post . You amazingly have very good articles and reviews. Cheers for sharing with us your blog.

  Like

 6. Ngibonga kakhulu mina njengomuntu othandakakhulu no qhuqhuzela abantu ukuthi bafunde ulimi kwakithi.lokhu kuyangisiza nokubapha umbele ogwansile kulwazi lesizulu njengoba nine khasi eliqhuqhuzela ukufunda kwabantu abasha futhi bayaluthokozela ulwazi engibathulela lona engisuke ngilithathelapha ekhaya.

  Like

 7. Kuphi ekhaya mduka ndini ngaze ngachazeka uma ngibona izisho nezanga zolimu lwesizilu soqobo ngiyabonga ngifunde okuningi ngachazeleka kokuningi

  Like

 8. Nami ngiyajabula ukubona isiZulu sakithi sithokozelwa. Ongathi ningaqhubeka ngaloluhlelo nezizukulwane ezizayo zizofunda lukhulu.

  Like

 9. Sinibonani

  bengicela uncendo ngezincayelo yalezisho

  1.umendo kawuthunyelwa gundane.
  2.umendo kawubolelwa
  3.ukwenda ukuzilahla
  4.akuqhalaqhala lahlulwa isidwaba
  5.uyafika kwamkhathali isidwaba siyahoqa

  6.umendo kngumkhumulansika
  7.ihlonipha lapho ingikugcina(kwendela)khona
  8.umkhwenyana yisigodi sokuqhuzula

  Like

 10. Sanbonani ngicela usizo nganazi izaga1.INDUKU KAYIWAKHI UMUZI
  2.UMENDO AWUTHUNYELWA GUNDANE .AKUKHO SILIMA SINDLEBENDE KWASO 4.ISISU SOMHAMBI ASINGAKANANI SINGANGENSO YENYONI 5.UKUSUZA KOMNUMZANE KUZITSHWA UMFOKAZANE

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s