IZITHAKAZELO

N9

kubalulekile ukuzazi imvelaphi yakho uqobo…

nazi ezakithi,

IZITHAKAZELO ZAKWA-MKHIZE

Gubhela! Gcwabe!

Wena kaZihlandlo!

Wena kaKhabazela kaMavovo!

Mumbo omhlophe

okhany’ amasi esiswini!

Nhlama eyaphelel’ etsheni

ngokubadaphunela.

Ngunezi

Bambo abambulazi,

Abadl’umuntu bemyenga ngendaba

Sibi side esimajembelezana,

Sibi side esimaphandla

esaphandl’ abeNguni bavungama

Nina bengwaz’ emabhudle

Eth’ isabhudla

yabuye yaphinda yabhudla

Malala amahle

Nin’ enalala nomunwe

Navuka nakhwif’ ilanga.

Abanye bakwa-Mkhize bathi:

Gubhela! Gcwabe!

Khabazela kaMavovo,

Nhlama eyaphelel’etsheni,

Ngokubadaphunela.

MuMb’omhlophe!

Sibi-side esimaphandla,

Esaphandla abanguni bavungama.

Mbo, uMbulazi okhanya amasi esiswini.

Mbo, uMbulazi odla umuntu,

Emyenga ngendaba.

Enalala nomunwe,

Navuka nakhwif’ilanga!

Nzalo kaSambela!

Nina baseMbo,

Nina bakaSidaphudaphu,

Ngokubadaphunela!

Nzalo kaLuzalo.

abakwaMlangeni,

Magasela,

Sishiya, Madondo,

Mdephane, Dlamani,

Sacolo,

Sidwaba siluthuli, singabancwaba seza nomlandakazi,

Linda!

Umfo kaZulu ke lo! kaNkos’yabantu kaSendelezwe kaNtuli umehl’abomvu!

iS’thuli sikaNdaba,

uNdaba kaMageba,

Benkashana umenzi ephuz’ umlazana kameva,

abakaqobo uvula ngedolo zake zehlela i’nkomo ziqonde kwaSoshangane,

bakwaZulu omyama othand’ uk’gwaza inkomo zamadoda,

uZulu omyama ondlela zimhlophe!

uNdaba ohlasela ngothando elokwandis’ abakwaMthaniya

uthand’ uhlasela ngothand’ abakwaNgwane,

zasho zanqundeka i’khali zaseNgwavuma,

nonyaka-nonyaka uhlasela ngothando phesheya koMzimkhulu!

umgag’ wezul’ eliphezulu, mpondo zamila eJema!

Zamila enkomen’ abayikhungela amgudu okubhemel’.

uDlothovu akabhekek’ uyesabeka ufan’ nemsebe yelanga.

Dlothovu dlala abantu bakho bakulingene!

uDlothovu njengebhubesi

umgwadlazikazi ziyethuk’ ushona kwelaseNkonjane

ophumuz’ abant’ amaphiko! isihlahla somuthi!

ubhensa behlab’ ngemva nangaphambili”

Izithakazelo zakwa-Mvelase

Mthembu,

Qhudeni Mvelase,

Owavel’eNyandeni yemikhonto yakwaMabaso,

Mvelase kaGuda,

Ongawadl’amathibani,

Angadl’amathibane indlala ngabe iwile,

Mnisi wemvula ilanga libalele,

Ngoz’ovel’eNyandeni,

Ngoza kaMkhubukeli, kaGazi,

Nina baseMlamlankunzi!

Izithakazelo zakwa-Msimango

Thabizolo,

Nonkosi, Mlotshwa,

Wena kaSengama umuntu ngejozi,

Wena owehla ngesilulu abafokazane behla ngezinyawo,

Pembe kaLokothwayo,

Ngelengele!

Izithakazelo zakwa-Msibi

Ndlondlo,

Mabuya, Guliwe

Ndlondl’eyadl’ubulongwe yalibala,

Siwela,

Gasa!

Izithakazelo zakwa-Mseleku

Duma,

Lwandle, Ntenga,

Mthombeni!

Izithakazelo zakwa-Msani

Mtimamnde,

Kunene, Majoka,

Nxaba kaMbhekane owabhekana nokuhlupheka,

Madl’uvalo lwengonyama abanye bedl’olwenkomo,

Mthantathwa,

Mnguni wasOndini,

Wena kaNonqewu,

Wena kaMgobhozi,

Ntetha, Vangisa,

Mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi,

Mvuna!

Izithakazelo zakwa-Msane

Mtimamnde,

Kunene, Majoka,

Nxaba kaMbhekane owabhekana nokuhlupheka,

Madl’uvalo lwengonyama abanye bedl’olwenkomo,

Mthantathwa,

Mnguni wasOndini,

Wena kaNonqewu,

Wena kaMgobhozi,

Ntetha, Vangisa,

Mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi,

Mvuna!

Izithakazelo zakwa-Mqadi

Mbuyisa,

Hlobose, Nobekela,

Sosingath’owasingath’ingwe nengonyama,

Nina enasuk’enhla nawela imfolozi emnyama nebomvu nithwel’imbewu ngophondo,

Jakaja!

Izithakazelo zakwa-Mpofana

Ntombela,

Zulu!

Izithakazelo zakwa-Mpanza

Thabekhulu,

Sandanezwe, Nongalo,

Mavundla, Siwele,

Dubandlela, Soyikazi,

Mzingane,

Donda!

Izithakazelo zakwa-Motha

Mvulane,

Mnyamande,

Thwala!

Izithakazelo zakwa-Mntambo

Nhlangothi,

Mlondo, Vezi,

Nyong’eluhlaza enjengeyenyamazane,

Masilela, Jiyane,

Kweyama!

Izithakazelo zakwa-Mnomiya

Dlaba,

Shukulas’, Shezi,

Dludle,

Dludl’owadl’imihlambi yamadoda,

Wadl’izinkomo zamaNdebele,

Oyodl’ezikaDlaba uyoceba,

Dlab’ akadleli phansi,

Udle’ edlodlweni,

Abanye bedlela phansi,

Mavulane owavul’ iNkandl’ivaliwe,

Mchube, Mlotshwa,

Wena kaLumbazo, kaZokufa,

Sigananda phum’eNkandla!

Izithakazelo zakwa-Mnisi

Mvuleni,

Nkophe zimayaka!

Izithakazelo zakwa-Mtolo

Dlangamandla,

Mchenge!

Mthombeni

Izithakazelo zakwa-Mthombeni

Ntenga,

Duma, Magagula,

Lwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane kuphela zona ezindiza phezulu,

Ngongolozi owaphekwa netshe,

Kwavuthwa lona kuqala,

Thabisa,

Mvenya!

Izithakazelo zakwa-Sokhulu

Zondo,

Mthiyane, Nqoboka,

Mnguni kaManekwane,

Skhangane esakhanga amadoda

Luvuno, Sokotshane

Mzwili!

Izithakazelo zakwa-Zondo

Mthiyane,

Sokhulu, Nqoboka,

Mnguni kaManekwane,

Skhangane esakhanga amadoda

Luvuno, Sokotshane

Mzwili!

Izithakazelo zakwa-Mthiyane

Zondo,

Sokhulu, Nqoboka,

Mnguni kaManekwane,

Skhangane esakhanga amadoda

Luvuno, Sokotshane

Mzwili!

Izithakazelo zakwa-Mthembu

Mvelase,

Qhudeni Mvelase,

Owavel’eNyandeni yemikhonto yakwaMabaso,

Mvelase kaGuda,

Ongawadl’amathibani,

Angadl’amathibane indlala ngabe iwile,

Mnisi wemvula ilanga libalele,

Ngoz’ovel’eNyandeni,

Ngoza kaMkhubukeli, kaGazi,

Nina baseMlamlankunzi!

IZithakazelo zakwaMsimang

Thabizolo

Nonkosi

Mhlehlela

Nhlokozabafo

Sdindi Kasiphuki

Sihlula amadoda

Mphand`umnkenkenke

Mlotshwa…

IZithakazelo zakwa Khumalo

Mntungwa!

Mbulaz’omnyama

Abathi bedla, umuntu bebe bemyenga ngendaba.

Abadl’izimf’ezimbili Ikhambi laphuma lilinye.

Lobengula kaMzilikazi, Mzilikazi kaMashobana

Shobana noGasa kaZikode, Zikode kaMkhatshwa.

Mabaso owabas’entabeni, Kwadliwa ilanga lishona

Bantungw’abancwaba!

Zindlovu ezibantu, Zindlovu ezimacocombela.

Nina bakwaMawela, Owawel’iZambezi ngezikhali.

Nina bakaNkomo zavul’inqaba, Zavul’inqaba ngezimpondo kwelaseNgome.

Nina enal’ukudl’umlenze KwaBulawayo!

Mantungw’amahle! Bantwana benkosi, Nina bakwaNtokela!

Ndabezitha!

Maqhaw’amakhulu

Izithakazelo zakwa-Dlamini (Nkosi)

Nkosi

Dlamini Hlubi

Ludonga LaMavuso

Abay`embo bebuyelela

Sidwaba sikaLuthuli

Wena esingangcwaba sibuye noMlandakazi

Abawela lubombo ngekuhlehletela

Nina baSobhuza uSomhlolo

Umsazi kaSobhuza

Mlangeni

Nina bakwakusa neLanga

Nina bakwaWawawa

Lokothwana

Sibalukhulu

Nina beNgwane

Nina besicoco sangenhlana

Nina beKunene

Izithakazelo zakwa Khambule

Mncube!

Mzilankatha!

Nina bakwaNkomo zilal’uwaca

Ezamadojeyana zilal’amankengana

Mlotshwa!

Malandel’ilanga

Mpangazitha!

Magosolo!

Nina basebuhlen’obungangcakazi

Abadl’umbilini wenkomo kungafanele

Kwakufanel’udliwe ngabalandakazi

Nina bakaDambuza Mthabathe

Nina basemaNcubeni

Enabalekel’uShaka

Naziphons’emfuleni

Kwakhuz’abantu banifihla

Naphenduk’abakwaKhambule

Nafik’eSwazini

Naphenduk’uNkambule

Nina baseSilutshana

Nin’enakhelana noMbunda

Nina bakaMaweni

‘Thina bakwa Mhlongo sithi’

Makhedama!

Soyengwase!

Nina bakaBhebhe kaMthendeka

Nina bakaSoqubele onjengegundane

Nina baseSiweni

KwaMpuku yakwaMselemusi

KwaNogwence webaya

Zingwazi zempi yakwaNdunu

Njoman’eyaduk’iminyakanyaka

Yatholakal’onyakeni wesine

Yabuye yatholakala ngowesikhombisa

Langeni

Owavel’elangeni.

Ngaphandle ke uma ngingatshelwanga kahle ekhaya.

Izithakazelo zakwa-Ndlovu.

Gatsheni!

Boya benyathi!

Buyasongwa buyasombuluka.

Mpongo kaZingelwayo!

Nina bakwandlovu zidl’ ekhaya,

Ngokweswel’ abelusi.

Nina bakwakhumbula amagwala.

Nina bakwademazane ntombazana

Nina bakwasihlangu sihle.

Mthiyane!

Ngokuthiy’amadod’emazibukweni.

Nina bakwaMdubusi!

Izithakazelo Zakwa-gumede

Mnguni! Qwabe!

Mnguni kaYeyeye

osidlabehlezi

BakaKhondlo kaPhakathwayo

Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendaba

Abathi “dluya kubeyethwe.”

Kanti bahlinza imbuzi.

Bathi umlobokazi ubeyethe kayikhuni

Sidika lolodaba!

Phakathwayo!

Wena kaMalandela

Ngokulandel’ izinkomo zamadoda,

Amazala-nkosi lana!

Mpangazitha!

Izithakazelo zakwaMabaso

Mntungwa,

Ndabezitha,

Mbulazi ,

wen’ odl’ umunt’ umyenga ngendaba,

wen’ omanz’ akhuphuk’ intaba

Zithakazelo zakwaNgwenya

Ngwenya(South African version)

Mntimande,

Bambolunye,

zingaba mbili,

zifuze konina,

ekhabonina,

mabuya,

bengasabuyi

baye babuya

emangwaneni ,

nungunde,

wakhothe,

bayosala beziloyanisa

Zithakazelo zakwaZulu

Zulu kaMalandela;

Zulu omnyama ondlela zimhlophe.

Nina baka Phunga no Mageba.

Ndaba; nina bakaMjokwane kaNdaba.

Nina benkayishana kaMenzi eyaphunga umlaza ngameva.

Mnguni, Gumede.

Ndabezitha

Izithakazelo zakwa zungu:

Gwabini,

manzini,

geda,

nyama kayishe eshaya ngamaphephezeli

ncwane,

hamashe,

geda,

wena owaphuma ngenoni emgodini,

wena owakithi le emaheyeni,sengwayo

 

Izithakazelo zakwaMaphumulo

Maphumulo, mashimane,

doncabe,zikode,

zukuzela,dubandlela,

mgobode,

Zulu,

Mashiyane,

Zikode

Zukuzela wen’ owehla ngomzungulu wasala wabola,

cwalile!

Advertisements

446 comments on “IZITHAKAZELO

  • Mdanda Sokhabase Onyawo Zimhloshana Ngathi ubehamb’ ey’hlabathini zolwandle. Mnqawe kaMbazo Mbanda Mathambo, Nyoni kaycobhozi, Khaba Nkungu, Nyoni Zimaphiko Made, Ntab’ usomagidigidi, Mpukane zesaba ukuhlal’ ofeni ngoba zesaba iphunga, Hlanga Lomhlabathi, Bhukuda kwesinengwenya, Mnqawe Ongenampondo iy’mpondo idolo, Phathela, Mphumuza…..

   Like

 1. Great post at IZITHAKAZELO | Excellent World. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful information particularly the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

  Like

 2. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well as the content!. Thanks For Your article about IZITHAKAZELO | Excellent World .

  Like

 3. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!. Thanks For Your article about IZITHAKAZELO | Excellent World .

  Like

 4. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!. Thanks For Your article about IZITHAKAZELO | Excellent World .

  Like

 5. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is excellent, as well as the content!. Thanks For Your article about IZITHAKAZELO | Excellent World .

  Like

 6. That’s why bodybuilders encounter a lot of injuries, especially to their joints somatic muscle maximizer reviews I have just spent the last few months creating a blogging website from scratch and i am launching on Monday. I was just wondering if anyone knew some free ways to get it noticed on google or through fan pages or something, other cheap options would be great too thanks..

  Like

 7. When I first saw this title 301 Moved Permanently on google I just whent and bookmark it. I am also writing to let you know what a beneficial discovery my cousin’s daughter experienced browsing your site. She noticed plenty of pieces, with the inclusion of how it is like to possess a marvelous teaching spirit to get certain people really easily completely grasp a number of very confusing topics. You truly exceeded my expectations. Thanks for delivering these great, safe, revealing and also unique tips about this topic to Emily.

  Like

 8. I simply want to say I am all new to blogging and site-building and honestly liked you’re web blog. Very likely I’m want to bookmark your site . You really have remarkable articles and reviews. Kudos for sharing your website.

  Like

 9. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!. Thanks For Your article about IZITHAKAZELO | Excellent World .

  Like

 10. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!. Thanks For Your article about IZITHAKAZELO | Excellent World .

  Like

 11. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!. Thanks For Your article about IZITHAKAZELO | Excellent World .

  Like

 12. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!. Thanks For Your article about IZITHAKAZELO | Excellent World .

  Like

 13. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of IZITHAKAZELO | Excellent World . Thanks for the post. I will definitely comeback.

  Like

  • Mbongwa , Mbuyisa, Mvemnyama kaSobongwa engaphekelwa amavila ephekelwa zikhuthli ,Mqabula nkungu kuvelilanga Sihlangu kasivalwa sivalwa amadoda,Sondisa,Makhubo,Mjoli,mkhonto kawungeni ungena ngokucindezelwa,Scwebu

   Like

   • Aziphelanga bhuti – ngoNozimayile ooKhoza ooNdima kaQaqaqa Mathobela ooNqalela Bhebheni kaNyathikazi amaHlubi..amsibonge

    Like

   • Mtungwa,bungela, mbili, mbil’akobanjwako, bungela kokosi, mlangatshagaze, khoz’elakhasa kabili,usombili wayikhetha eyikhethela ka mzwankazane usombili wathi asakhasa kwaphel’ingobhe umadlazabanye kwadliwezakhe uyajabaja, umasimola kamakhanga ngutshokwe

    Like

 14. Izithakazelozakwa msane ndimande
  kunene
  majoka
  nxabakambhekane owabhekana nokuhlipheka
  madl’valolwengonyama abanyebedlaolwenkomo
  mthantatho
  mahwanqashiyenotho
  mnguni wasondini
  wenakanonqewu
  wenakamgobhozi
  ntetha vangisa
  mageza ngobisi abanyebegezangamanzi
  mvuna!

  Like

 15. This is the turn IZITHAKAZELO | Excellent World diary for anyone who wants to assay out out virtually this topic. You notice so more its almost debilitating to fence with you (not that I really would want…HaHa). You definitely put a new twisting on a content thats been printed around for eld. Fastidious stuff, but major!

  Like

 16. This is the punish IZITHAKAZELO | Excellent World diary for anyone who wants to seek out out roughly this theme. You note so overmuch its most tiring to discourse with you (not that I truly would want…HaHa). You definitely put a new reel on a topic thats been handwritten around for years. Fastidious sundry, simply eager!

  Like

 17. I simply want to say I’m all new to blogging and truly liked your web blog. Most likely I’m want to bookmark your site . You absolutely have tremendous article content. Regards for sharing your website.

  Like

 18. Right here is the perfect web site for anyone who hopes to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that has been written about for a long time. Excellent stuff, just excellent.

  Like

 19. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you finding the time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

  Like

  • zitha labase ndawonde shenge mzizi kazana nkashan eyafundukwelus elematholeni huluhulu owadloluny uhuluhulu nqobokazi

   Like

 20. Ngiyabingelela endlini. NginguSobhuza igama engalethiwa ubabomkhulu wami, ngingowakwaDlamini. Ngilahlekile ke manje, ngikhanyiseleni zingane zakwethu eninolwazi. 1.Ngicela ningazise izithakazelo zakwaDlamini ehlangene kungekho ukwahlukana. 2.Kungabe uLusibalukhulu noma uSibalukhulu? Sizani ngithanda ukwazi okuphelele. Ngiyacela ophumelelayo ukusiza angibhalele @ Nkululeko_Sodumo@ovi.com

  Like

 21. A ngati kutsi ngingatsi ,Imbela yenhle lontfo lengiyi bo nako ngato tona le ti nanateko,ku khombisa buntfu loku,ngi yabonga

  Like

 22. Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwaMsimango ngobazona azifanani nalezi ezakwaMsimang nqamashi, ngicabanga ukuthi aziphelele kahle.
  Ngicela ungisize ngemvelaphi yabantu bakwaMsimango ukuthi bavelakuphi, okhokho badabuka kuphi, ngiyabonga.

  Like

 23. Ngiyabonga kakhulu,ngiyaluthanda ulimi lwakithi ngiyalandele impela kanti ngilandela nemvelaphi yoThabizolo,Mdidwa,Nonkosi,(izihasho kanye nezithakazelo kuyefana yini?)

  Like

  • liyaduma di di di, liduma lingani vaka ngovo xokotiva vaka xilwa hima sala nima vungwa..!!
   ngiyabonga mfowetfu wena lo bhale sinanatelo saka ntimba, kodvwa ngicela kungeta nanga ema gama uma sibonga ntimba sitsi
   basedidine” ntimba wale xokotive vaka ngovo vakulwa hivungwe nimalasa e vaka khosa valwa hima tlari vateka tiko di di did di di.
   invelaphi yetfu sibeku dzabuka e mozambique endzaweni yase magudu enkanyini lapho kene li chibi letfu i xokotive. li chilhibi lelingashi ebusika nase hlobo lapho ke tifishi takhona ati pheli.
   ngiyabonga bafowetfou nabo babe asichukeni ne re serch. mr ntimba tj shokos@mweb.co.za
   I guess you will find something interesting I search this and I find this even though it difficult to me to read this language. enjoy your day thank you.

   Like

 24. NGINCEDENI BAKITHI NGEZAKWA NTIMBA” NGIZAZI KANCANE NJE UMA ZITHI NTIMBA NHLAYISO MKHONDO KAWULANDWA MFULA KAWUWELWA UWELAWA NGEZINKONJANE EZINAMAPHIKO OKUUWELA NONKINTINGA OWABHUKUDA EMHLANGENI.CHA NGAZI LOKHO NJE KUPHELA .

  Like

  • Izithakazelo zaka dumakude. Mngcobo,
   Nzimase, 
   Mpunz’edl’emini,
   Ebusuku iyalala,
   Luhagane olwahaga umfazi esibunjini kwaze kwasa ethwibisheka,
   Msongi wensimbi waybeka ekhanda,
   Nyawo!

   Like

 25. izibongo zakwa ntuli omphemba abaphemba ngabele abafokazane bephemba ngezibi, usompisi ugodide kalanga owehla ngeslule elenge ejahe amsi.

  Like

 26. Bengicela ningisize ngezithakazelo zakwaMasuku ziyehlukana lokho kuyasidida kukhona oNdwandwe, oZikode thina singoPhenyani,uDungandaba Khawulani uPhenyan’owaphenyiz’tshaba uvusankomo nabantu uNketh’kubusa. Aziphelelanga kodwa ngifunukwazi ukuthi siwela ngakuphi? EsiSwatini noma esiZulwini ngoba thina satshelwa ukuthi singaNdebele qho! Njalo umangibheka izithakazelo zakoMasuku angizitholi kuzo. Ngingodidekileyo ningasiza. Reply.

  Like

  • NHLENGETHWA msuthu, thumbela,mpangazitha ,gocwen umahlasela kwelase bamba mlomo umtheza nkuni angozothi nina enagiqika ngeslulu kwelakwazulu kwathiwa nhlengethwa dlani ugalo inyama uyoyodla ngaphesheya komfula untethe emnandi kubantwana

   Like

 27. iyahlupha lento yokuthakaza izibongo zakoyihlo ujobelele nangezibongo zokubonyoko mina ngingu Mntambo Gigaba Nhlangothi Mlondo Ndunu Ntethende Ngomazane Ngwangwashe unyama kayivuthwa unyengelezi engabukwa noma ngubani uNkomo zibuye ziphelele Yonzi Mntambo Mtambo

  Like

 28. Hi bengcela owazi izithakazelo zakwaMavundla.Manje sihlukene kukhona othabekhulu mina nginguMavundla Jol’inkomo,Dubane,Shozisezulu,copho kanethi onwethwa imikhemekazane,Mwelase pls ozaziyo azisho nje ziphelele.Nyabona

  Like

 29. Sanibonani ngicela usizo lapha. Mina ngingowaka Nkosi. I am confused I hear of Nkosi Dlamini sdlubula dledle sika Nobamba…and I also hear of Nkosi Dlamini Hlubi. Is there a difference, please help me out. You can email me mpgush@gmail.com

  Like

 30. Akholwelwa ekutheni mina njengo Khali nginobuhlobo obukhona nabakwa Mbatha.ngoba ngazi ukuthi uKHALI ungu Khali waMBATHA Ngoba u wafihlwa Esilulwini kwamba ngesikhathi u Shaka esebulele uMANCENGEZA WAKWA KHALI NOWAYE YINDUNA yakhe wakhula kwaziwa ukuthi unguMBATHA kwavela uma esekhulile ukuthi ungu Khali ngoba wayesephuma isibongo sakubo

  Like

 31. Bengicela ningisize ngezithakazelo zakwa Nhlengethwa ngazi nje okuncane ukuthi Msuthu Onkomonye Thumbela Mpangazitha angisazi ukuqhubeka please!

  Like

  • AbakwaMpungose: Khuba, Tetemane, Gawozi, Mnukwa, Nyoni esindwa sisiza sayonara, Slwane, Mabhala ngozipho abanye bebhala ngepeni, Magadlela, Somvumasi, wena wendlov’enamandla abayishaya baze bayishiya amasende bethi ifile kanti iyaphila!

   Like

 32. i need to know all izthakazelo zakwa Nkos Dlamini ngokwehlukana and nezikwa Mahungela Blomo Siluva or Maphungela blomo siluva please

  Like

  • Nhlapho sgegede nongombili kakatjwamlambo, msongansimbi enzela amagwala azombalekela mveli owayibonangani injingi isemanzini wayibona ngamanzi adungana Nhlapho ongavali ngamvalo ovala ngamakhanda amadoda. Nami ngazi ukugcina la. Sharp

   Like

   • Sgegethe sakwa Mlambo kaMavuvundla wena Mwelase ngokuwela oMpofani noThukela uMwelase ungaweli phansi ngesibuko wuwa wela ngesihlengela somfula wenaNongumbili khaboNdaba,uLuvuno wena Dube limthende Sgegethe sakwaMathole

    Like

  • Ekhaya lezithakazelo, ngicela ningisize ngezakwaNdaba, ngingajabula ngife!
   Sent from my BlackBerry® wireless device

   Like

  • Noma ngingazazi zonke, ngazi lokhu:
   Mdakane,lingwe sonane
   Wen’ ongonanga lutho lwamuntu
   Owon’ emhlambini wezinyamazane

   Mshiza, jamile, cilo
   Ucilo ungakanani, ungangothi lomkhonto
   Mangelengele,
   Mfaz’ omabelemade
   Wancelis ingane ingaphesheya komfula
   Sonane!!

   Like

 33. I like this page who ever decided to make this page thanks to you uNyaziLwezulu uNkulunkulu wethu ndlu emnyama kadingani nosenza ngakhona kaPhunga noMageba. isiZulu sithi umuntu akazi ngemvelaphi yakhe azazi ukuthi usukaphi ukuze azazi ukuthi uyakuphi. ukube kuyangami ngabe bonke abantu abadala emakhaya bayaloba ngemvelaphi yethu ngoba awasekho amaXhegu namaXhegukazi emzini yobaba noKhokho manje abantu esesisele nabo nabo abazi lutho ngemvelaphi. umuntu wazi uMama noBaba noMkhulu kanye noGogo kuphela ukuthi bazalwa obani asikwazi lokho bebebengakabakabani asikwazi lokho ingakho sigcina sesishadana kanti sizingane Zandawonye. asilungiseni imuva ingaphambili lizozikhanyela. ngyabonga ithuba engiltholile namuhla.

  Like

 34. Sanibonani nonke igama lami ngingu Bhekizizwe wakwa Maseko, bakithi ngilahlekile lapha ngicela ukuthi umuntu onolwazi ngesithakazelo sakwa Maseko angibhalele sona ngiyacela bakithi futhi ngingajabula kakhulu uma ngingathola usizo.

  Like

 35. Kuyahlupha ukukhulela egoli. Uma ungumuntu kumele uzazi imvelaphi yakho. Mina ngingajabula uma ngingathola umuntu ongase angisize angifundise ukuthi induku zidlalwa kanjani. Kanye nokugida. Ngiyaythanda indlela abafowethu abenza ngakhona ngiye ngfise ngathi nami ngiyakwazi ukwenza njengabo. Onothando cela angisize. Nansi I email yami. Thubelihelucky@gmail.com. Phone number. 0763387950

  Like

  • uDlamini Mntungwa ngazi ezithakazela kanje kafuphi (ngizokulethela eside): Dlamini, Mntungwa, Ndlovu zidl’ekhaya, Ndlebe zikhany’ilanga.

   Like

 36. Ezakwa Siwela sithi: Eee Mjiyakho! Khapheza! Mwelase kaNdaba! Ongawelanga ngaZibuko, Owawela ngempambo zomfula. Kekela kee…, Qanda laNyonini leli? Qanda le Nyon’ emhlophe Ngoba lona lima hwaqahwaqa!

  Like

 37. sokhabase, mnqawe ongenaphundu iphundu idolo, mbanda mathambo, phathela, uzinyawo zimhlophe ngath behamba kwishlabath solwande

  Like

 38. mina ngizalwa emnambithi ngizalwa umakhumalo, ubaba yena uShezi… Ngyazazi izithakazelo zoSGananda kodwa angwaz umnden wam…. Ngixolise ngokuzofunisela la kodwa baba usxakaxaka obehlala ebuhle hostela, unendodakazi eyimi esemnambithi

  Like

 39. Siyabonga ukuthola izithakazelo sesizesathola izihlobo zethu mina ngingeZwane
  Mangethe
  Ntshosho
  Mntungwa
  Zikode
  Nsele emnyama
  aw’thu kengithule ngoba kuzothiwa sengithe…

  Like

 40. Bengicela izithakazelo zakwaThwala ziphelele ngoba imangisibheka siyanqanyulwa phakathi. Ngidinya usizolwenu boMnyamande. Nalapho angazi ngoba abanye bathi “Mnyamandze” ubuningi babo bathi “Mnyamande”.

  Like

  • Thabile, bheka impendulo kaSihle Mbambo ngo Chiliza. Ngitshele ucabangani, ziyafana nozaziyo? Amathuna okhokho bami aseMlambokazi (Talana, Dundee e Northern Natal) asibazi babekuphi ngaphambi kwalokho. Ngaphandle kokuthi umlando ungase ukhombe okhokho babo kwesakwaMthethwa.

   Like

 41. doncabe,mashimane,maphumulo,masiyane,cwalile,zikode,zulu,zukuzela,thengwa ,ngolela nenkosi ayiqedwa u can follow me on facebook nguMcabangiseni Doncabe/mashimane23@gmail.com / 08440149** .

  Like

 42. Zulu omnyama omhlophe ngenhliziyo nakhu ngisenkingeni,izithakazelo zakit angizazi zonke kodwa zonz ziqala zithi,”Dlubula dledle ngokuhlahlatela…….” bengisacela ningisengela zona kule email address engenhla ngyabonga

  Like

 43. Sizani Bo ziGegede:
  Is’gegede sakwaMathole, sakwaMwelase esadl’umkadadewabo sathi akananyongo akanamhlehlo kanti umhlehlo ubhabhakazi.
  Izinkomo azisaweli ngamazibuko seziwela ngemihlengele yemifula. Abantwana benkosi bakhala ubuzawuzawu.

  Like

 44. My spouse and I stumbled over here from a different web page
  and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to going over your web page yet again.

  Like

 45. Nasi sinanatelo (zithakazelo) saka SITHOLE (Swazi’s/Emaswati)

  Sithole
  Zikodze!
  Phang’kufa!
  Linda Mkhonto!
  Dinda S’ngezwa!
  Wena wenyatsi yaMswati
  Wena waMaphangela owaphangela inkomo zamadoda.

  BakuMbulungwane kelaba boSithole eShiselweni, Swaziland. Lenyatsi yaMswati libutfo laMswati II not the presnt King Mswati III. Asibatsatsi baka Zwane na Zondo.

  Like

 46. ULWIMI LUQWALA MUNINGI SINTU SOLUNTU NGOKUKHULUNYWA.UKWANDA KWALIWA UMTHAKATHI.U-MAGAGULA NTOMBENI DOKOLWAYO UNGUTSHWA GODUKE NEMIHLAMBI YAKHE;UMSWATI SUNTU OMANYATHELWA KWADLIWA.OWAVUTHELWA EKHATHI OKWEGWABHA.LIGOGOLOTIELAPHEKWA NETSHE KWAVUTHWA LONA KUQALA KWASALA YENA.WENA OWAWELA UMFULA UQWELE.BAWELA BAKA-MAGAGULA BASALA BAKAMALINGA.

  OLU NGETHINI INGALELO NGEMPATHO NGESANGAKITHI IZIBONGO.UMA SENGIZIBIZA NGOBUMINA:MAGAGULA OCWELE INKANI OLUHLAZWA OKWEGWABHA LONA ELEVUTHELA NGEKATSI ‘I RUN WITH THE HOUNDS AND HUNT WITH THE WOLVES:THE ONE WHO BURN HIS BRIDGES AND TORCH HIS CANDLE BOTH SIDES.’UMA BEMTHIYA OKWE NGWENYA ULWANDLE LIQWALA IZIBILILI.OWAMHLAMBALAZWA NGAMANGA BAMUDLA IZITENDE NGOMONA OKWESIWULA.YIMA EYISITHELO SOLWAZI.UGUTSHWA AGODUKE NEMIHLAMBI YAKHE.

  WHAT A TANGENT WEB WEAVED WHEN WE FIRST PRACTICE DECIEVE;TO LEARN ANOTHER LANGUAGE IS TO GAIN ANOTHER SOUL.UNGA-KHETHI IPHELA EMASINI LAPHO UDLA IZAMBHANE LIKAPONDO.NGOBA OKUQILI ELAZIKHOTHA EMHLANI.MURDER WOULD OUT;SIKHUKHUNI SIBONWA KISIBATALALI

  Like

 47. Ngicela ukubuza ukuthi ninayo i.site ephethe incazelo ngamagama esizulu? Umzekelo 1. Indoda (injeza)

  okunye ngifisa ukwazi amagama ezinyoni kanye nencazelo yengane ebizwa ngomlanjwana nebizwa ngelongwe

  Like

  • ELINCANE ISIVIVANINI OKWAHLENGETHWA UMNTWANA; ISINTU LAPHO SIZIPHA ELINGENANI IGALELO.UMNTWANA YIMA ISILWANE SIZIPHINDA.UMUNTU UYABELETHA IZINGANE; ISILWANE SIZALA ABATWANA.KANCANE NGAMATSHE WENA WASE BUKHOSINI.UBE-UTHE UKULUNGUZA WANGEHLISE NGELAKHO IGAMA NGESIGCU “PRINCE” HLENGETHWA YINGAKHO KE UNGO-WEGAZI LASEBUKHOSINI NANAMI NGETHOLE ISIBINDI SOKULULA ISANDLA NGEHLONIPHO ‘I HAD GIVEN YOU MORE KICKS THAN A HALF PENCE WORTHY’; TO TALK YOU INTO BELIEVE ‘UNGUMNTWANA’.UNGAPHAZAMI UMA UDINGA OLUKHULU ULWAZI NGEZIBONGO ZANGAKWENU ZIKHONA KANTI AKULAHLWA BHELEKHO NGAKUFELWA; UKUHAMBA KUZALA INDUNA; “TO GO IS TO BORN A KING”
   AZANGAKINI IZIBONGO ZIYATHOLAKALA EKASINI (IZITHAKAZELO NEZIBONGO SESINTU).YILAPHO ZIHLA-UMKHOSI.
   I AM GIVING A REPLY TO MA-AFRIKA AS A BLACK CONSCIOUSNESS OF THE GREATS IN AFRICAN STUDIES WOULD HAVE DONE; A MOTO ‘EACH ONE; TEACH ONE’ FAIL ONE FALL ALL.A YOUTH AND STUDENT IN 1976 AND 1985 UPRAISING.THANKS PROF ES’KIA MPHAHLELE ‘CONTINUES’ PAGE 71;PHANTON FIRMS.BY ALAN HUDSON.

   Like

 48. Mina angiziboni ezaka sikhosana la kanti ngiyazifuna engikwaziyo nje singo sikhosana o mhlanga ,musi, nolinda ,novaphi,mntungwa ,mwelase,zitshazokubolekwa hlahlulunde,mbandeni sishile gona, magwaca gwayiba ,bathi sontuthu eyathunya emhlangeni kwabaleka izizwe bathi singo gxam gxam sikhumba sempisi asibetheli ekhaya ngoba izinkomo zika mhlanga zizobovula

  Like

 49. NGOMHLAKA 1/05/2015 BONKE ABAKA SIKHOSANA BAYACELWA UKUTHI BAPHELE E HARDING ENHLANGWINI ISIGODI EMKANGALA KOBE KOKHULUNYWA ZONA LEZINDABA KANYE NOKULUNGISWA KOSIKO LWAKITHI UMHLABA WONKE LO UTHOBANI SIKHOSANA NO 0790713440

  Like

 50. Hi
  Ngicela ningisize ngingitholele izithakazelo zaka Phungula ekhabo mama ngazi esisodwa uMdlovu.Ngiyothokoza uma ningangi thumelela ku email yami:-sbundlovu754@gmail.com
  Ngyabonga
  USbusiso Ndlovu okhathazekile

  Like

 51. Uphi u-NHLAPO sesingaze sikhale kanje bekhona oSigegede, skwaMathole uMagazi abavala ngamakhanda wamadoda emnyango???

  Like

 52. Izithakazelo zakwaMalevu
  Kunene, Cala kaVezi, Mantshinga, wena wephahl’ elimhlokonhlo, Mvimbela kaZiqunde, Mbhele ongenhla kwendlela ngoba ongezansi owaseMabheleni, wena kaKhukho lomhlanganiso

  Like

 53. Kuyintokozo ukuthola I page elisikrezela ngoju’olusemqoka kangaka’ngoba phela izithakazelo’umgogodla wesizwe’njengoba zisho’umlando’amaqhawe,ubuqhawe’: nginazo zonke ezakithi ngocela ningazise ngizi faka kanjani?ukwenzela nabakwethu’beyozuza’kulengosi:ngiyabonga”umfoka Sigqisekati lona’emaDungeni’emzini waKwaBhukudakwesinengwenya’

  Like

 54. OMbambo abazibiza ngoChiliza: Chiliza kaMafu(uMafu ungumnewabo kaMageza esaziwa ngaye),Khamncolo kaKholose, lubambo lungadliwa umlandakazi, lwadliwa umlandakazi kobe konakele, sidwaba esashukwa sabekelwa abezayo, Mjiyane, Kopozi

  Like

 55. Dhlamini

  Mtungwa! Lokothwayo!
  Ndlovu zidlekhaya ngokuswel uMelusi. Wena ombethe imbenge yeThusi, kube kungeyiyo msingizane ngabe yathi mayifika edwaleni yadabuka yathi QHUSH!

  Like

 56. Cha bo! Bakithi kudala ngicela usizo ngezithakazelo zakwa “NHLAPO” anyone ozaziyo plz help me..ngiphinde ngicele nezakwa “Duze” izithakazelo

  Like

 57. Ng’sukuma nok’bonga, ukube benginge Mntungwa beng’ngaba ini, masidibane eXSK MUSIC PRODUCTIONS. Ziyabuya kwaMashobana.

  Like

 58. Please find izithakazelo zakwa Nkabinde. Me and my kids we are having a big traditional Zulu Ceremony so I need to now izithakazelo Thank you

  Like

 59. Izithakazelo zakwa Mbuyisa

  Mbuyisa
  Mawandla,
  Ezibhode,
  Mabhekula,
  Gasa,
  Elikhele likhele lenhla,
  Ijuba elahlal’ mthini lahohloza,
  Hoho ladlabantu,
  Ladlizinkomo umkhonto liwubambengobili,
  Umagwazez’misele,
  Watshayinkungu kwaphumi langa
  Nziph’ezibomvu ngokuphala imibombo yamadoda,
  Osijikijela ngentombi,
  Ngwadi wezibuko,
  Owakhukhul’ mhlanganiso,
  Owahlanganisa indlukabikwayo kanye nalongonyama
  M’nandindaba

  P/S This is not for Mbuyisa tshani

  Like

 60. PleAse help me with the clan names of Lamula.

  Your response will be highly appreciated.
  Thank you

  You can reply on the ff email

  Like

  • Laphaya eMathysloop (KwaSimu) kunobaba u Shakwana. Umama wakhe ngowakwa Bhorholo. Uma ungamuzwa ebonga izibongo zakwa Bhorholo ungamthanda. Nxa ufuna ukuxhumana naye ngithumezele izinombolo zakho kwi-facebook under Luka Mahlangu

   Like

  • LAMULA

   Mahlangu Lamula

   NguLamula ka Maqandel’irhosh’elimnyama amany’ayakhanya

   NguLamul’owalamula iinkunzi zisilwa ngathana wazilisa zabulalana

   NguLamul’ owakh’endleleni ngabomu, owakhel’abadluli nabagoduki

   Ngumbulali obulala senga ubulel’izolo

   uLamula waphikukupha kwaze kwandinw’ilanga

   Ngumazumazumane, ozuma kwaze kwasa

   Ngusidabula ntambo abanye basakhungathekile

   Ngumagalela ngentong’engakabazwa amaxholo asal’ ehloko yendoda

   Ngunxeba limdondosile alibonwa libonwa mntwana owelelesayo

   Banamanga ababuy’ekulindeni bathi

   Amabele aphalazile kanti amabel’akitibele

   ooOoo

   Like

 61. akwande bengibawa ingivezele imvelaphi yami neznanazele zakwa masombuka and ngisazi kanqani masombuka jali mkoneni sithimbili esingevukezan ngisazi lapho kuphela

  Like

 62. Kwakuhle engikufundayo ngezithakazelo kodwa lesi sakithi uZikode ngathi sihlobana kakhulu nezinye izibongo ngisho ngoba kweziningi siyangena ukuthi kanjani-ke ngiyafisa ukwazi ,M eBergville KZN.

  Like

 63. Molo sisi, ngikuphendula emveni kweminyaka wabuza, kodwa ke nali ibali ngokwazi kwami: uMiya uzalwa uMtiti (uMzizi) wokuqala. UMiya wabe eliwele noNdlangisa, bezalwa nguye uMzizi. UMiya wabe emdala kunawu uNdlangisa. Yena wazala uNcwabe. Ithi ngikulandelanise khona uzobona nemvelaphi yamaZizi angoDlamini isibongo>

  Mtiti 1 (Mzizi wangqangi)
  MIYA (no Ndlangisa)
  Ncwabe
  Dlangathi (no Goqolo)
  Ndzaba
  Masango
  Ngubonze
  Mtiti 2 (no Mtolo no Shweme)
  Dlamini 2
  Langa no Lamyeni no Jama.

  Angeke ngisaqhubeka, kodwa yiwona amaZizi lawo, uMiya yindlu lendala kunathi sonke.
  Amanye amaZizi oTenza, Mfene, Goqolo, Dlangathi, Masango, Ndzaba, Limakho, Sweleba, Tshetshengwane. Njalo njalo. UMiya yinkosi yamaZizi e Bergville.

  Izilalazelo: Miya, Gcwanini, Sbewu, Munja, Rhengqwa, Ngoma, Ndlangisa, Genu, Mzizi, iZizi elimnyama limhlophe ngenhliziyo!

  Like

 64. Kuhle uzazi ungumzulu nokhokho bethu bayathokoza lapho uMvelinqangi ebabeke khona asibagezeni Zulu sibafake ezulwini elihle basiphe izinhlanhla Zulu .Zulu

  Like

 65. Please find me izithakazelo Zakwa ntimba ngovo mnand e didini shokotiva dumaringani vakulwa himasa nimavungwe

  Like

 66. Sanibonani sizwe sikamuthamiya ngicela usizo ngezibongo zakwa Maxase onhlangothi, phahle elinhlokonhle obhubesi omboza. Ngiyathanda kwazi invelaphi yimi

  Ngiyabonga ozithobayo
  Njabuliso Maxase

  Like

 67. Ngibingelele ebandleni, Nginesifiso sokwazi izithakazelo zakwa Makhaye eziphelele kanye nendabuko yabantu bakwaMakhaye. Izithakazelo engizaziyo zithi:
  Makhaye,
  Shombela
  Mdeke,
  Manyawonhle,
  Manyawonkulu,
  Mangcingcingci,
  Mthonjana kawushi,
  nkungwana ezithe ncwelele phezu kwetongwe,
  BoMadlul’ithwele, yadlul’ ingathwele

  Uma kukhona ongangisiza ngingabonga kakhulu. Onolwazi ngicela angithumelele zona kulelikheli: michael.ngubane@nike.com

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s