AFFIRMATION OF FAITH(Ndiyakholwa kuThixo, uYise onamandla onke)

Ndiyakholwa kuThixo, uYise onamandla onke, uMdali wezulu nomhlaba,

NakuYesu Krestu, okuphela koNyana wakhe, iNkosi yethu, Owakhawulwa

ngoMoya oyiNgcwele, wazalwa yintombi uMariya, Weva iintlungu ngemihla

kaPontiyo Pilato, wabethelelwa emnqamlezweni, wafa, wangcwatywa,

wehlela kwelabafileyo, Wathi ngomhla wesithathu wavuka kwabafileyo,

Waza wenyukela ezulwini; uhleli ngasekunene kukaThixo, uyise

onamandla onke, Apho aya kuvela khona, aze kugweba abahleliyo

nabafileyo. Ndiyakholwa kuMoya oyiNgcwele, Nakwibandla elingcwele

lezizukulwana ngezizukulwana, ubudlelane babangcwele, Kuxolelo

lwezono, Kukuvuka komzimba ekufeni, Nakubo ubomi obungunaphakade.

Amen.

“Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama

uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye

bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade” (UYohane 3:16).

“Ngokuba, xa uthe wamvuma ngomlomo wakho ukuba uyiNkosi uYesu,

wakholwa ngentliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo,

wosindiswa. Kuba umntu ukholwa ngentliziyo, ukuze abe nobulungisa;

avume ke ngomlomo, ukuze asindiswe” (AmaRoma 10:9-10).

THE GUILD EMBLEM

Advertisements

8 comments on “AFFIRMATION OF FAITH(Ndiyakholwa kuThixo, uYise onamandla onke)

 1. I turned thankful to receive a telephone call from my buddy instantly he seen the most important suggestions shared on the website. Checking your blog site article is a real great experience. Thanks for taking into account readers much like me, and I wish on your behalf the very best of success for a professional in this field.

  Like

 2. I was seeking to know more about the Word of the Lord, and indeed He showed me the way …. I feel glorified after reading through this blog may it spread and reach the soles of those seeking the glory of the lord.Amen Thank you admin

  Like

 3. Amen!! Indeed we must believe in God!! By His grace we are set free from the bondage of sin !! We must make Him happy by doing what the Bible teaches!!!!. We must be the doers of the Word of God not just the listeners;!!

  Like

 4. Ndiyakholwa summarises God and his Will for people he has created to abide with.
  Other versions shy away from emphasizing his death, resurrection, forgiveness od sin, sitted on the right hand of God, His second coming to judge the living and the dead and everlasting life.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s