UMLANDO

Izwekazi laseAfrika lihlala abantu abehlukene, kungaba ngebala noma ngolimi abalukhulumayo nangenqubo yempilo yabo. Kulabantu kukhona ababizwa ngama’hamites’ nama ‘shemites’ kanye nabantu. Izizwe zihlukene ngezigaba. Kukhona okuthiwa abeNguni ngenxa yolimi abalukhulumayo. Enzalweni yamaNguni kukhona azibiza ngokuthi bangamaNguni angamaDebe, amaNguni angamalala kanye namaNguni angabaMbo ekuyibo esikhuluma ngabo lapha. Batholakala eNingizimu Afrika, esifundazweni sakwaZulu-Natali bazibiza ngokuthi bangabaMbo, abantu bakwaMkhize.

 Abantu abaningi bazi ukuthi uma ukhuluma ngabaMbo, usuke ukhuluma ngabantu bakwaMkhize kuphela. Kanti eqinisweni, abaMbo ingxenye ethile yesizwe asavela enkabeni yezwekazi i-Afrika. Lapho kuqhamuke khona abantu bakwaMkhize kanye nezinye izibongo. AbaMbo babehamba namakhosi abo angaleyominyaka okuthiwa basuka enhla nezwe, belibangisa kwelaMashangane eMozambikhi. Kodwa kabazinzanga lapho babuye bafuduke eduze nezintaba zoBombo, bathiya, ngomfula uPhongolo.

 Ukuhlukana kwesizwe saseMbo

Kwabakhona ukuhlukana kubaMbo. Kwaphuma abantu bakwaDlamini abatholakala eSwazini. Endodaneni kaDlamini uMnyambazane kwaphuma isizwe sakwaDlamini kanye nesamaHlubi esidume ngokuthi ngesakwaHadebe. Kwalandela abantu bakwaMkhize behlukana nomdeni wakwabo. Babeholwa uSibiside kaSidweba onguyise kaMavovo  mhla behamba ekhaya.

Mhla abaMbo behlukana, amaSwazi ayebuswa uLudonga kaMavuso. ULudonga akakuthandanga ukuphuma kwabo wazama izindlela zokuba balandwe babuyiselwe ekhaya. AbaMbo babengasazimisele ukubuyela emuva. Lapho bebona izithunywa zenkosi zibalandile, bazibuyisela emuva ngomkhonto.

 UShabalala omunye wababekhona ezithunyweni, kungakho nezithakazelo zabo zithi

 “OLudonga kaMavuso

 WaqeduBombo ngokuhlehlethela”

 Abantu bakaMkhize bayazazi ukuthi bangamaSwazi bazalwa uLudonga kaNkosi kukhona ihubo elisahutshwa elithi:

“Kukhona abavela eSwazini

Oh mana nkosi

Kukhona baveleSwazini

Oh manankosi”

 Lelihubo ngelinye lamahubo amakhulu eMbo nokuyihubu okuphekwa ngalo uselwa. Kuthe sekubusa uNgwane wesibili eSwazini, nayewabona kungcono ukuba baqale bafuduke. Wahamba nomfowabo uLanga uyisekaZwide, noMthonga

Behla nesizwe belibhekise ngasoPhongolo. UNgwane wabuyele emuva ngasezintabeni zaseMbilane nokuyilapho afela khona nezizukulwane zakhe. ULanga wawela uPhongolo wazewayofika entabeni yaseMagudu yilapho afike wafela khona washiya indodakazi yakhe uZwide. uZwide waziwa kakhulu kanye nonina uNtombazi owayedume ngokuthakatha.

 UMthonga yena wehla nezwe wayozifunela amadlelo aluhlaza endaweni egudle ulwandle. Nalapho izizukulwane zakhe zatholakala khona, kodwa sezizibiza ngezibongo ezihlukene ngenxa yokuhlukana kwezindlu. Wahlukana kanjalo umndeni waseMalangeni abantwana bakamuMbo.

 Umbuso waseMbo ngenkathi ususenkaNdla

USubiside kwakuyinkosana kaSidweba kaNdlozela kaLanga, inkosi yabaMbo. AbakaMkhize abakukhohliwe ukuthi bazalwa nguNdlozela kaLanga kaZalankomo, amaSwazi ambiza ngoNkomokaboko. Ngebhadi uNdlozela wagcina engaziwanga ukuthi washonela kuphi. Kodwa uyise uNdlozela siyalithola igama lakhe litholakala yigama elisuselwe olimini lwesizwe sase Burundi okuthiwa yisiKurundi (Ndlozela/Nzoyizera).

 ULanga uzalwa nguZalankomo. Leligama liyatholakala eDemocratic Republic of Congo (DRC) (iZzelangomo). Lapho bedlula khona abaMbo nolimi beluya lushintsha lufane nolwalapho. Inkosi iSingele eminyakeni eminingi eyedlule ibiphinyiswa kuthiwe uSiyingele kodwa sekwagcina kuthiwa uSingele. USibiside iyona inkosi eyaduma ngoba mhla besuka eSwazini uyena owayebahola. USibiside wazala amadodana ayisithupha. Lamadodana kwakungu Shange, uGubhela, uNgcongo, uMavovo, uNomafu kanye noNjana.

Ezinyathweleni zokhokho baMangwe

Section of KwaZulu-Natal Map 1885

A section of a 1885 map of South Africa showing geographical details of Zululand and Natal

A section of a 1885 map of South Africa showing geographical details of Zululand and Natal 

In the footsteps of our forefathers 

1.The Uphongolo Region 1700-1830 :

The period between 1700 and 1750 in South East Africa (North Nguniland, now called KwaZulu Natal) underwent dramatic historical vicissitudes, which saw the formation and the development of the Mabhudu, Ndwandwe, Mthethwa, Qwabe, eMbo, (Mkhize-Hlubi) Dlamini-Ngwane, Ngcobo and, finally, the Abakwa Zulu kingdoms. Amangwe are/were part of the eMbo tribe.

 

 Amangwe of the AbakwaMazibuko under iNkosi Phuthini kaMashoba kaMgabi kaMafu occupied Ngcaka (Luneburg) area over the uPhongolo river and lived peacefully with its neighbours. On the western side of KwaNtabankulu there lived the Amangwane tribes under King Matiwane kaMasumpa Hlongwane, between Utrecht and uPhongolo. North of Ntabankulu lived and ruled the Zwane tribe under King Mangethe kaNdlovu Zwane. The establishment of the Zulu kingdom occurred under Shaka Zulu and kickstarted the beginning of the “Mfecane / Difaqane” wars, resulting in the forced migration of a number of tribes, including Amangwe.

2.MIGRATION TO UTRECHT

When Shaka attacked AbaKwaZwane under Mangethe. Mangethe’s people left the Uphongolo area and settled across UMzinyathi River below the Drakensberg Mountains. (Izintaba zokhahlamba).Continuing battles between Shaka and Sikhunyana that took place between two historic mountains namely eNcaka and eZindololwane, forced Amangwe of the AbakwaMazibuko under Chief Phuthini kaMashoba to initially migrate to Utrecht. Other members of the clan migrated with Mzilikazi and years later, settled in Bulawayo, Zimbabwe. The core of this group established Emangweni, in Zimbabwe as their core settlement. Others, migrated with King Sobhuza into what is today called Swaziland. Within the clan, others started calling themselves ngezithakazelo zakwaMazibuko, oMafu, oMwelase, etc.

3.MIGRATION TO NEWCASTLE AND OTHER AREAS.

 Continuing wars and threats of war, forced AbakwaMazibuko to migrate deeper inland and FURTHER down south and saw them scatter around areas such as Newcastle, Harrismith, Ladysmith, Bergville, Loskop, Estcourt Speenkop and surrounding villages around these establishments (not in that order). Significant events such as the establishment of ikhanda called eMhlabaneni, later renamed eBaqulusini by uMkabayi kaJama Zulu at eNtsenteka, with the full blessing of King Shaka, ensured that AmaNgwe kept on the move.

 Oral History: AMangwe eSwazini

 A narrative by Mandla Mazibuko of Swaziland on the migration of some members of the Mazibuko clan to Swaziland as told by his Grandfather, many, many years ago.

INTRODUCTION

My name is Mandla Vincent Mazibuko. I am the son of Maqondo kaLombanjane, kaMamilela, kaMpisi, kaMakhubalo, who is regarded as our Fore-Father in Swaziland. He is said to have taken residence in kaNgwane in 1850. I am the sixth generation after almost 161 years of the Mazibuko’s setllement in Swaziland. And I am pleased to share with you, how my fore fathers migrated and ended up taking permanent residence in Swaziland.

My grand father, Lombanjane Petros Mazibuko, told me that we are direct descendants of Mwelase from Emangweni in KwaZulu. Our praisenames goes like this:-

Mazibuko, Ncaphane, Mwelase,

wen’ ungaweli ngelitubuko, uwela ngesihlenge semfula,

wena waseMangweni,

wena wa luhhohho lwendlovu,

chamuz’umsunguzane,

matfunga silulu sase Luyengweni,

indlov’ ejubela amagaga,

umunt’ogubhezela omunye ngehhemu lakhe.

OUR MIGRATION TO SWAZILAND

My grand father said, ” Princess Mzamose, a senior sister to Mswati 11 (Swazi king 1840 – 1865) who was married to Langalibalele of the Hlubis, spotted a beautiful girl from one of the Mazibuko families in that area and picked her for marriage to the Swazi king. Unfortunately, the chosen girl belonged to a junior family within the Mazibuko clan. The senior family was jealous that the girl from the junior family was going to marry the Swazi king. Then there was division among the families with the Mazibuko clan.

As preparations were being made to have a bridal party (ludvendvwe) to take the girl to Swaziland, the other faction, mainly from the senior family made a plan to hide some where with the intention to ambush the girl together with her party on their journey to Swaziland. Fortunately, for the bridal party, the information leaked out. They got to know about the”‘ambush plan “before setting out on their long journey to Swaziland. The bridal party set out on their journey in the evening and avoided the route where the ambush party was waiting to pounce on them and kill all the members of the bridal party on that very night.

They walked safely away from the ambush party in the still of the night. The ambush party waited until the next morning, only to discover that the bridal party had long left. They tried to pursue them, but they were alraedy too late to catch up with them. They gave up the chase after some days.

The bride and her party got to Swaziland after some weeks of walking from KwaZulu. When they finally got to Swaziland, their feet were swollen and other members were sick. The bride and her party were warmly recieved by King Mswati who wedded the bride. After the wedding, the Mazibukos informed King Mswati about what had happened back in KwaZulu concerning the division that had occurred in the Mazibuko clan as a result of the bride’s marriage to him. They further told him that chances were very high that they (members of the bridal party) were going to be killed upon return to KwaZulu. King Mswati then instructed all the members of the bridal party not to return back home. He gave them a piece of land at Nokwane (Swaziland) where they settled. As the family grew bigger, it moved to other parts of Swaziland.

Before my grand father died, he had wished that one of us (his grand children) should trace our roots back to Emangweni. He was wanted the clan back in KwaZulu to know that we safely made it to Swaziland as his greateset worry was that the clan in KwaZulu thought that something bad happened on our way to Swaziland, hence our failure to return even after the wedding.

For more details, please do not hesitate to contact me.

Mandla Vincent Mazibuko: P O Box 7430: Manzini: Swaziland:

Cell: 00268 7604 3105: email: mazibukomv@gmail.com

Mandla Vincent Mazibuko CEO – Noble Expressions Development Consultancy, Manzini, Swaziland

Mandla Vincent Mazibuko CEO – Noble Expressions Development Consultancy, Manzini, Swaziland
 
 Extracts from a Thesis
 Extracts from a thesis by Prince Bongani Shelemba Zulu (2002):

 ENCAKA TERRITORY UNDER THE KINGS OF THE MAZIBUKO AND NKOSI CLANS FROM CA 1700 TO 1913

The Uphongolo Region 1700-1830

The period between 1700 and 1750 in South East Africa (North Nguniland) underwent dramatic historical vicissitudes, which saw the formation and the development of the Mabhudu, Ndwandwe, Mthethwa, Qwabe, eMbo, (Mkhize-Hlubi) Dlamini-Ngwane, Ngcobo and, finally, the Abakwa Zulu kingdoms. Amangwe are/were part of the eMbo tribe.

Whilst the above-mentioned tribes developed there were also small chiefdoms, in the interior and coastal regions that also had undergone a process of centrality though very small in size as compared to the Ndwandwe-Mthethwa powers. These polities were Qwabe, Ngcobo and eMbomkhize on the coast and the Hlubi, Ngwane, Dlamini, Shabalala, Hlatswayo-Kubheka Zwane-Mazibuko in North West of iMfolozi. These polities and their powers were less centralized and less stratified than those of the Mthethwa and Ndwandwe.19:

At the same time King Mashobana kaZikode was ruling the abaKwaKhumalo ca 1800. Mashobana was attacked and killed by Zwide kaLanga. Mzilikazi, one of Mashobana’s sons survived the massacre. He then subsequently gathered the remnants of his tribe and asked for protection under Shaka or voluntarily combined his forces with those of Shaka Zulu in defence against Zwide’s next imminent onslaught.48. Zwide in the course of his conquest attacked the abaseMantshalini. In that attack King Mlotha was killed. His tribe was ruled by Hlangabeza kaMabhedla and Khondlo kaMagalela all of them being chiefs of the Amantshali clans.49

On the western side of KwaNtabankulu there lived the Amangwane tribes under King Matiwane kaMasumpa Hlongwane, between Utrecht and Pongolo. North of Ntabankulu lived and ruled the Amangwe tribe under Kimng Mangethe kaNdlovu Zwane. They inhabited this area together with offshoot tribes AbakwaMazibuko at eNcaka under King Phuthini kaMashoba, Cebekhulu and AbakwaLinda.50

The years between 1800-1820 underwent violent historical vicissitudes; Shaka Zulu completed the wars of conquest begun by Zwide kaLanga Ndwandwe and Dingiswayo kaJobe Mthethwa.51 Having driven Zwide kaLanga out of the kwaNongoma area, Shaka, in order to secure the Northern border of his kingdom, placed Maphitha kaSojiyisa Zulu of the abaKwaMandlakazi collateral Royal House between eMkhuze and eMfolozi eMnyama near the upper Mona River. He placed Mathaka kaMpasa kaMnomo Zulu and Sithayi, kaMbuzi (alias Mavunula) kaNdaba and Ntshingwayo kaGanganana kaNdaba Zulu of eGazini collateral Royal House at Kwaceza on the source of the iThaka River.52 After these arrangements, Shaka subsequently attacked AbaKwaZwane under Mangethe. Mangethe’s people left the area later on and settled across UMzinyathi River below the Drakensberg Mountains. (Izintaba zokhahlamba).

 This battle between Shaka and Sikhunyana took place between two historic mountains namely eNcaka and eZindololwane. The Hlatshwayo-Kubheka clan is situated in this area below izindololwane at eNtombe River, 174 and the Amangwe of the AbakwaMazibuko under Chief Phuthini kaMashoba occupies eNcaka area over the uPhongolo river.175

Chief Magonondo kaKhathide Kubheka should have been an eye-witness to these events as they were taking place in this region. What is known is that the three chiefs, Mathe Shabalala, Magonondo Kubheka and Phuthini Mazibuko submitted to Shaka’s rule and henceforth were paying tribute to the Zulu kings.176

 The AbakwaMazibuko Clan under Chief Phuthini kaMashoba ca1800 -1848

Like other areas eNcaka had had its ancient inhabitants the Abathwa and Amalawu (the Qoyi-San). The origin of abakwa Mazibuko can be traced back to the Zwane, Ngwane, Hlubi and Ndwandwe clans who are commonly known as the AbaseMbo tribe. The eMbo in turn are distant relatives of the Amathonga (the Maronga people).218

AbakwaZwane were either closely related to the abakwa-Nkosi-Dlamini or the abakwaNdwandwe under Zwide kaLanga. However, what is certain is that when Ngwane or Sobhuza left Uphongolo area for Swaziland, the Zwane people did not migrate with him. They remained between oBivane and eMfolozi emnyama. They had the Ndwandwe clans on the southeast; the Amahlubi on the West towards the source of the UMzinyathi River and the North West had the Amangwane clan under Matiwane kaMasumpa hlongwane.219. Behind the Ngwane clan there were the Amagonondo and the AbakwaShabalala.

All these clans paid tribute to the Ndwandwe Kings after the conquest and supremacy of Zwide kaLanga.220. After the defeat of Zwide by Shaka’s forces, the Zwane clans were the next to be visited for they lived in close proximity to the Ndwandwe. They moved away to the West close to eMahlubini their distant relatives. Their place at eHlobane at Mangethe’s ikhanda known as eNtshenteka was henceforth occupied by Mkabayi kaJama Zulu. She built an ikhanda called eMhlabaneni. Later however, it was renamed eBaqulusini.

There are different versions as to the origin of the name eBaqulusini, (the place of those who display their buttocks). Bryant says this reference was to the Amangwe and the Amahlubi hitherto resident in those regions, which had the habit of exposing their buttocks, by wearing the Sotho breechcloth instead of the regulation Zulu umutsha (hanging girdle of skin). Such a costume in the Zulu’s estimation, was low and unrefined, hence they contemptuously nicknamed the abeSuthu iziNgadanqunu (people who run about naked).221 Bryant went on to say:

 “Both these tribes, the Amangwe and the Amahlubi affected the same tartan because they were both of the same stock, and close cousins. They belonged along with the Ngwane-Swazis, Ndwandwe, Khuzes and others, to what we have termed the eMbo branch of the Nguni family. The Amangwe, along with the Zwanes and others, sprang from a certain common ancestor Ntsele, a different individual from Ntsele, father of Bhungane.”222

In the face of repeated attacks either during the battle of eZindololwane against Sikhunyana kaZwide (1826) or during Mzilikazi’s rebellion and escape 1822/3 the Zwane migrated once more; some with Mzilikazi, and AbakwaMazibuko remained behind the under iNkosi Phuthini kaMashoba kaMgabi kaMafu.

Tradition says AbakwaMazibuko-Mwelaseongaweli ngazibuko kepha owelangesihlenga somfula.224 AbakwaZwane adopted those who cross the river by using the raft. The AbakwaZwane, Mazibuko, Cebekhulu and Linda according to recorded oral tradition are all related to one another. Phuthini kaMashoba was the longest reigning King of the Mazibuko clan, his time ranging from Shaka to Mpande.

Mpande is said to have complained now and again saying, “why is Phuthini not dying”; All his contemporaries (kings) in power, had all died but he was then still living. Mpande said Phuthini must be the one who bewitched other kings,225 and Mpande also accused them of having stolen his cattle. In 1847/48 Mpande sent several expeditions to invade Amahlubi under Kings Langalibalele kaMthimkhulu kaBhungane Hadebe and Amangwe under Phuthini kaMashoba Mazibuko.226 Therefore the area in which they had been living, before they were driven to Natal was called eNcaka.
Langalibalele’s mother Ntambose was the daughter of Mashoba kaMgabi kaMafu Mazibuko. Langalibalele (who later became King of amaHlubi) grew up among AmaWelase.227. There was intermarriage among the AbakwaShabalala, Hlubi, Mazibuko and Kubheka-Hlatshwayo chiefdoms. Whenever these clans were pressed hard by a common danger or enemy they used to move together in defence against or in flight away from the threat. They fled for Natal and occupied the areas known as eMnambithi (Ladysmith) for the Amahlubi and Klip River for Amangwe.228

 Mpande, having driven away both Amahlubi and Amangwe had one remaining encroaching enemy namely the Boers who by that time were in coalition with the Amaswazi. Malambule and his party had left Swaziland ngesilulu (en masse) driven out by Mswati after the eruption of the civil war 1846. From Mahamba Mission station, they left for Zululand and asked for protection from Mpande. They temporarily settled at eMbizeni and established eBhadeni homestead. Mpande took or rather commanded one of these Swazi princes Nciliba, father of Nyamayenja to move to the vacant area eNcaka. Henceforth the eNcaka area is ruled by AbakwaNkosi under Mhlabunzima (Mgedla), kaMakhehlana, kaLuphondo, KaMabukangengazi, kaMkhontowendlela, kaNyamayenja, kaNciliba, kaSamukezi.

REFERENCES

 Prince Bongani Shelemba Zulu: From The Lüneburger Heide To Northern Zululand: A History Of The Encounter Between The Settlers, The Hermannsburg Missionaries, The Amakhosi And Their People, With Special Reference To Four Mission Stations In Northern Zululand (1860-1913). (Master Of Theology: The School Of Theology: University Of Natal: Pietermaritzburg. December 2002) pp 76; 83; 95-97; 140-144.

 19 Hamilton, C., Ideology, Oral Tradition and the Struggle for Power, pp. 156-160;

Bryant, A.T., Olden Times, pp. 404-5; Hedges, D.W., Trade and Politics, p. 176; Wright, J., & Manson, A., The Hlubi Chiefdom, pp. 9-11; Bonner, P., Kings, Commoners and Concessionaires, pp. 9-26;

48 Shooter, Joseph, The Kaffirs of Natal, pp. 186-193; Bryant, A.T., Olden Times, pp.172-175; 417-423.

49 Bryant, A.T. Olden Times, p. 162; Sithole, T., Izibongo nezithakazelo Zakwazulu, p.80.

50 Bryant, A.T., Olden Times, pp. 175-184; Msimang C., Buzani kuMkabayi, (Pretoria, 1982), pp. 183-190; Khumalo, R.S., uPhoko Vol. 1 pp. 147-149.

51 Hamilton, C.A., Ideology, Oral Tradition and the Struggle for Power , pp. 122-3;

52 Bryant, A.T., Olden Times pp. 128, 130, 660-661; Stuart, James., uThulasizwe,

(London, 1923, 1937), pp. 51-52; JSA., Vol. 1, p. 7; Hamilton, C.A., Ideology, pp.

175 Wright, J., et alia, The Hlubi Chiefdom, pp. 16, 27.33, 35-36; JSA., Vol. 1, p. 291; Vol. 2, pp. 4-6 per Mabindela kaNtuli Mazibuko 19-12-1910; pp. 27, 32-33, 40, per Mabhonsa kaSidlayi Kubheka, Interview 2-2-1909; Bryant, A.T., Olden Times, pp. 181, 182, 184.

176 JSA., Vol. 2, pp. 250, 261; Wright, J., The Hlubi Chiefdom, p. 22, 33; Bryant, A.T.,A History of the Zulu, pp. 2, 10; Bryant, A.T., Olden Times, pp. 308-334, pp. 586-594, Vide -pp. 91, 590; Duminy, Andrew and Guest, Bill, Natal and Zululand pp. 73-74; Phiri, P.D., FromNguni to Ngoni A History of the Ngoni Exodus from Zululand and Swaziland to Malawi,Tanzania and Zambia, (Popular Publications, Limbe, Malawi, 1982), pp. 52-53.

219-224; Hedges, D.W., Trade and Politics pp. 214-216; Guy, Jeff, The Destruction of the Zulu Kingdom: the civil war in Zululand, 1879-1884, (London, 1979), pp. 37,

174 Bryant, A.T., A History of the Zulu, pp. 2, 10; JSA., Vol. 1, p. 18, 201, Vol. 2, pp.

250, 261.

249; JSA., Vol. 4, pp. 278, 314, 318, 321, 357, 358; Wright J., Dynamics of Power, pp. 174-176. 133-35; 335; Wright, J., The Dynamics of Power, pp. 174-176.

218 Bleek, W.H.I., Researches into the relations between the Hottentots and Kaffir

races, (Cape Town, 1857), pp. 200-296; Report concerning bushmen 1873, Second report Concerning Bushmen, 1875; Fuze, Magema, Abantu abamnyama nalapho Bavela ngakhona,(Pietermaritzburg, 1922); Khumalo, R.S., uPhoko, Vol. 1, pp. 1-35; 42-59.

219 Bryant, A.T., Olden Times, pp. 135-184.

220 Bonner, P., Kings, Commoners and Concessionaires, pp. 9-26.

221 Bryant, A.T., Olden Times, p. 181.

222 Ibid., p. 181.

223 Msimang, C.T., Buzani kuMkabayi, pp. 183-190, vide p. 190.

224 Sithole, T. Izibongo nezithakazelo zaKwaZulu, p. 56; Bryant, A.T., Olden Times, pp.155, 181, 212, 417-424, 590; JSA., Vol. 2, p. 14.

225 JSA., Vol. 2, p. 27, Kubheka, Mabhonsa kaSidlayi’s evidence 01.02-1909; Zulu,

Cetshwayo, in A Zulu King speaks, pp. 14 – 15; Bryant, A.T., Olden Times, pp. 155, 181; Wright, J. & Manson, A., The Hlubi Chiefdom, pp. 32-36.

226 Ibid, pp. 32-36; JSA., Vol. 2, pp. 27, 33.

227 JSA., Vol. 2, p. 14.

228 Bryant, A.T., Olden Times, pp. 147-158, Vide, pp. 155-158; JSA, Vol. 2, pp. 27, 33.

229 Nkosi, Ntolozi kaSitimela Zondo, interview 16.01.1997, eNcaka; Zulu, Cetshwayo, in A Zulu King Speaks, pp. 14-15.

 
 EXTRACTED FROM

http://www.mwelase-clan.com/45302127 (27/08/2012)

Advertisements

50 comments on “UMLANDO

 1. IZITHAKAZELO ZAKWA MSANE/MSANI

  Mtimamnde,
  Kunene, Majoka,
  Nxaba kaMbhekane owabhekana nokuhlupheka,
  Madl’uvalo lwengonyama abanye bedl’olwenkomo,
  Mthantathwa,
  Mnguni wasOndini,
  Wena kaNonqewu, ka Sontuli ka Nonjonjo
  Delela !
  Wena kaMgobhozi, owehl’ entabeni,
  Ntetha, Vangisa,
  Mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi,
  Mvuna!
  Izithakazelo zakwa-Msane
  Mtimamnde,
  Kunene, Majoka,
  Nxaba kaMbhekane owabhekana nokuhlupheka,
  Madl’uvalo lwengonyama abanye bedl’olwenkomo,
  Joka lensimbi, abanye bebophela ngawokhuni !
  Mthantathwa,
  Mnguni wasOndini,
  Wena kaNonqewu,
  Wena kaMgobhozi,
  Ntetha, Vangisa,
  Mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi,
  Mvuna!

  Like

 2. Umlando wabakwa Msane/Msani ngiwuthanda kakhulu ngoba ungichaza bonke ubumina nokwenza kwami, ukuthi indlela engenza ngayo izinto, engizibona ngayo isukela kokhokho bami, ayikho into eyiphutha ngami nokucabanga kwami. Ukuxhashazwa, ukucindezelwa kwemibono yami, akusiyo into entsha isuka kude kokhokho bethu kudlalwa ngabo. Nalabo abasacindezela abanye bebe bemnyama njengathi into abasuka nayo kokhokho babo, bema ngasebelungwini ngoba bezifunela ukuphila kangcono ngokudayisa igazi labanye abantu.

  Like

 3. HISTORICAL BACKGROUND AND FACTS ABOUT PEOPLE OF BAKWA-MSANE/MSANI

  The people of Msane are direct descendants of King Nxaba ka Mbhekane, son of Sontuli Msane. They originated far beyond Hluhluwe, and as far as the emThekwini Mount, and they spread all over the country.
  Abakwa Msane(The people of Msane) were active and naturally creative, that they planted their purple-grained maize(u Gidigidi) with their wooden hoes and possessed not even a weapon wherewith to slay each other. And yet, than their king Nxaba Msane, none was more bellicose, and of doughty warrious, none more renowned in Shaka’s Army, than was Mgobhozi Msane(Father of Nongqiwu). This was paragon of prowess, Mgobhozi ovela-entabeni(Mgobhozi who comes over the hill)
  As years progressed, the Msanes g
  rew more cultured and civilized. Certain enterprising smith with Shabangos(who afterwards ran off with Nxaba)as their head, journeyed down from Nquthu district and profitable business in assegais and hoes, so much sothat in course of time, by trade increase and natural multiplication. They became quite a seemly clan, proudly dubbed themselves abakwa Bukhosini(They of Mr. Right Royal Blood) by nature and in their own rights. They are currently not even one traditional leader that is recognized as Chief, but the process is still underway to retain and claim back the Msane Chieftainship that was predudiced by white Natal Colonial Government to another clan because of Ntelezi Msane, the great headman of Izinkumbi Ezimfece, who was against the law of Poll Tax that was imposed to native males at the South Coast, where first of the traditional great Chief from Msane Clan, Khothweni settled. Some part of about 2345 hacters of the land has been retained to the Msanes ………(still continues)18/09/2012.

  Like

 4. Terrific work! That is the type of information that are supposed to be
  shared around the net. Shame on the seek engines
  for no longer positioning this publish higher!
  Come on over and consult with my site . Thank you =)

  Like

 5. I want to start a blog where i can just type anything that comes to mind. Kind of like a diary but not as personal. Any good websites where I can start my own blog for free and where lots of people see it???? Please and much thanks appreciated!! :).

  Like

 6. 1. USUKA KUPHI UMLANDO WESIZWE SALWA – MSANE (MSANE CLAN)
  Mangiqale ngicacise lokhu ukuze ngungabi khona nokuncane ukudideka nokuduka esizweni sonkana sabantu bakwa Msane. U Msane noma u Msani igama elilodwa, kuya ngokuthi wena wajwayela ukusebenzisa muphi unkamisa ekugcineni, u “ ë “ noma u “ i “, umahluko awukho, izithakazelo ziyefana, kanti kuyenzeka futhi ukuthi emndenini wendlu eyodwa , amalungu alowo mndeni asebenzise onkamisa abangafani ekugcineni kwesibongo.

  Isizwe sakwa Msane (Msane Clan) sinomlando ojulile futhi obanzi, onothile futhi kuzozonke izinhlaka zempilo, yingakho ngithanda ukuwulanda kusukela emandulo ekujuleni kokunotha kwawo, ngiwusvuse kusukela ngaphambi kokuthi kufike abamhlophe kuleli lendabuko ngo nyaka ka 1652 (Arrival of European Settlers), kuze kube yimanje, kanti futhi ngiwulanda lena kude ngaphambi kokuthatha umbuso kwe Nkosi u Shaka kaSenzangakhona wesizwe sama Zulu essibizwa ngawo kumanje, umbumbi nomqambi weSizwe sama Zulu ngokugwinya ezinye izizwe ( akasiye umdali we Zizwe ).

  2. SIFIKA KANJANI ISIZWE SAKWA-MSANE ( MSANE CLAN ) EKUBENI ISIZWE SAKWA-ZULU (ZULU NATION )
  Ngenkathi i Nkosi u Shaka Zulu wesizwe sakwa- Zulu ( Zulu Clan ) ithatha izintambo zobukhosi kuyise u Senzangakhona emuva kokukhothama kwakhe ngo Nyaka ka 1815, u Shaka wasebenzisa ubuhlakani namaqhinga obuqhwaga ukugwinya ezinye izizwe, okwakuthi lapho esephumelele ukusebenzisa amaqhawe alesosizwe ukuhlasela esinye, bese eyasiqhwaga lesosizwe abe esesibiza ngesizwe sakwa – Zulu. Wayeqala ngokuqhwaga abantu besifazane nezingane zalesosizwe ngoba amadoda yiwona ayebamba impi, egwcele emahlathini.

  Kwenzeka kanjalo-ke nasesizweni sakwa Msane ( Msane Clan ) esabe singaphansi kwe Nkosi yaso i Nkosi Nxaba Ka Mbhekane ka Sontuli wakwa Msane, sahlaselwa yibutho lika Shaka izikhawu eziningana kwaba umunyu nosizi, nokuhlukumezeka, ngoba phela isizwe sakwa Msane ( Msane Clan ), kwabe kuyisizwe esasingesona esophuma silwe, kwakuyisizwe esasikhonze ukuzilimela amasimu, ukufuya, ukuzingela konke nokuba izinto ezibazwa ngokhuni. Isigagayi seqhawe lesizwe sakwa Msane ( Msane Clan ) okwabe kungu Mgobhozi Msane – owehl’ e Ntabeni, nguyena owayenesibindi esimangalisayo ekuvikeleni isiwe sakwa Msane ( Msane Clan ) ezitheni. U shaka nguyena-ke owakwazi ukumqaphela ukuthi amthathe amfake ebuthweni lempi yakhe elalibizwa ngokuthi i Dlangezwa ayehlasela ngalo ezinye izizwe, njengoba amsebenzisa kakhulu ekunqobeni isizwe sama Ndwandwe esasiholwa u Zwide ka Langa, naso wasinqoba ngaye u Mgobhozi ovel’ eNtabeni (He who comes from the Hill), sabe sengena ngaphansi kobukhosi besizwe sakwa Zulu ( Zulu Clan ).

  3. BADABUKA KUPHI ABANTU BESIZWE SAKWA – MSANE (ORIGIN OF MSANE CLAN PEOPLE) )
  Indabuko nemvelaphi yabantu besizwe sakwa Msane ( People Of Msane Clan ) njengesizwe esasizimele ngaphambi kombuso ka Shaka Zulu, esasinenkosi yaso yoselwa noma yendabuko ngokuka Nkulunkulu umdali wezizwe, osemabhukwini wabagcini-mlando ( historians ), nabavikeli bamagugu nomlando (historical information and heritage custodians), ingxenye yawo esatholakala ezinqolobaneni zomlando ( archives ) kanye nase mtapweni wolwazi ( libraries ) otholakalayo okwamanje owashicilelwa phansi, uthi abantu besizwe sakwa – Msane ( Msane Clan People ) badabuka e Hluhluwe, ngaphansi noma ngemuva kwe Ntaba okuthiwa u Mthekwini.

  Yilaphoke okuthiwa inxiwa lesiGodlo seNkosi ( King’s Palace ) yesizwe sabantu bakwa – Msane, i Nkosi Nxaba Msane esabe sikhona. Kuthiwa isizwe sabantu bakwa – Msane sasibumbene, sihloniphana, kanti futhi sasazisana kakhulu, ngendlela yokuthi izitha zazithwala kanzima ukungena phakathi kwaso, okwa mthatha ubuhlakani obunzima kakhulu no Shaka ukuthi akwazi ukuzuza ubuchule buka Mgobhozi ukuze akwazi ukuzuza isizwe sakwa Msane ukuba singene ngaphansi kombuso wobukhosi bakhe. Amanxuluma abantu besizwe sakwa Msane ayakhiwe abamahle kakhulu njengoba kwabe kuyisizwe esasidle ngokukhuthala, namaqhugwana abantu besizwe sakwa Msane ayakhiwe ngotshani obuhle nangezintingo ezikhethekile. Akekho owayexakeka njengondingasithebeni ebantwini besizwe sakwa Msane, ngendlela esasazisana ngayo. Abantu besizwe sakwa Msane ( People Of Msane Clan ), babekhuthele bekhonze ukutshala amasimu angodeda ngendlale, bekhone kakhulu nokutshala ummbila wabo omibalabala owawubizwa ngonguthi “Gidigidi’’, kanti babezibazela amagejaokhuni okuyiwo ababelima ngawo, akekho owayenesikhathi sokubaza isikhali sokubulala abanye besizwe sakhe ngenxa yokythi i Nkosi Nxaba ka Mbheka yabe ineziyalo ezinqala, ineso elibukhali esizweni sayo ukuthi siziphathe ngendlela okuyiyona yokuphila. Babethanda ukubumba izinto ezinje zimbiza zokugcina utshwala besintu, neziphuzo ezenziwe ngommbila ogayiwe, kanye nezinto ezinhle eziyimifanekiso yokuhlobisa, ngoba babene ndawo yabo lapho babemba khona ubumba eyayibizwa ngokuthi i Nhlokohlela. Babethanda ukungena emahlathini bagawule ngamatshe imithi yokubaza izinto ezinjenge zinkezo, izingqoko zokubeka ukudla nenyama, nezithebe zokudlela. Babekhonze ukwaluka amacansi, izgqoko zelanga, beshuka nezikhumba benza izinto zokubhincisa umzimba. Izikhwama zokuphatha izitshalo ( vegetable baskets ) babezakha ngotshani obuphambili.

  4. UKUDLA KANYE NOMNOTHO WESIZWE SABANTU BAKWAMSANE ( FOOD AND WEALTH OF MSANE CLAN PEOPLE )
  Umnotho, ukudla kanye nomcebo wesizwe sabantu bakwa Msane wawu sekuthembeleni emvelweni eyabe iyisipho somdali ( natural resources ), njengoba babewusebenza kakhulu umhlabathi, betshala, kanti futhi bekhonze imfuyo, befuyile izinkomo ezazinonophele, izimbuzi, iziklabhu, izinkukhu, izingulube, iznja ( ezazivikela imfuyo nezilwane ezilwaneni zasendle), amahhashi noma izinjomane zokugadavula izindawo, kanye nezimbongolo ezazithwala imithwalo uma ibuya emasimini. Isizwe sabantu bakwa Msane kwabe kuyisizwe esasikhuthele impela, hhayi ngamandla kuphela konke nangomqondo. Kwakuyisizwe esasiwusebenzisa umqondo ekusunguleni izinto ezazizoba wusizo kusona ngaphambi kokuba kuze kufike ingcindezelo yokufuna amandla angaphezulu kwezinye izizwe, ukuba sinqindwe amandla nelungelo lokuzimela njengesizwe.

  Ngezinye izindlela ukucabanga kwabantu besizwe sakwa Msane, kwakungancikile kwesinye iszwe, kepha kwakuncike kumdali waso. Izintu bezisusela kokho bokhokho baso ekuzimeleni ngokomnotho wendabuko

  5. U SHAKA KA SENZANGAKHONA WASIQAPHELISA LESI SIZWE SAKWA – MSANE

  Inkosi Shaka ka Senzakhona wesizwe sama Zulu (Zulu Clan), wasiqaphelisa lesisizwe sakwa Msane (Msane Clan) esasithanda ukuzimela nokudlodlobala ezintweni esasienza, kanye nangoko mnotho, waphumelela ukuzuza u Mgobhozi Msane ukuthi amxuse angene ngaphansi kobukhosi besizwe sakwa Zulu, wabe esemabela udedangedlale wendawo lapho ayezozinza kuyona nabantu besizwe sakwa Msane abamlandelayo., ingxenye yayo osekwakhiwe izindlu zesimanjemanje ezibizwa nge lokishi okuthiwa i kwa Msane Township e Mtubatuba. Abantu besizwe sakwa Msane base behlakazeki abanye babaleka bagcwala amahlathi badukelana namakhosi esizwe sakwa Msane, bahamba bezikhonzela ngaphansi kwamanye amakhosi ababalekela kuwona lapho yabe ingakafiki impi yebutho lika Shaka. I Nkosi Nxaba ka Mbhekane Msane yabaleka nesizwe sayo yalibhekisa ezansi nesifunda yaze yayofika e Nquthu yabuye yakha khona esinye isigodlo sayo nezingane kanye namakhosikazi ayo, ngoba lesi esabe sise Hluhluwe sashiswa impi yebutho lika Shaka. Kwathi u Shaka angezwa ukuthi i Nkosi Nxaba isifudukele e Nquthu waphinde wathuma ambutho ache ukuthi ahlasele isizwe sabantu bakwa Msane bashise isgodlo sayo futhi, ashaqe konke nemfuyo yakhe nezingane kanye namakhosikazi, okwaba yisimo esinzima kakhulu ku Nxaba, yingakho kwizithakazeleo kubuye kuthiwe u “ Nxaba ka Mbhakane owabhekana nokuhlupheka “, yathwala kanzima impela i Nkosi yesizwe sakwa Msane ngaphansi kwesandla sika Shaka Zulu, ingangoba yaze yabona kungcono ebaleke ilibhekise kwelase Swazini. U Nxaba ka Mbheka akabanga namaqhinga noma nemicabango yokuziphindiselela ekuhlaselweni u Shaka Zulu, kepha yayiphokophelel e ekuvikeleni isizwe sayo ukuze sikwazi ukuzimela sizithuthukise ngokuthanda kwaso. Yingale so sikhathi-ke abantu besizwe sakwa Msane babehamba besala endleleni, abanye basala e Swazini, bangena ngaphansi kobukhosi besizwe sama Swazi, waqhubeka njalo wawela umfula i Zambesi River, waze wayofika osebeni lomfula i Busi River,e Sofalala Province kwelamaputukezi e Mozambique lapho afike wazinza khona nalelo dlanzana labantu ababesabambelele kuyena, wakha inxiwa wabusa iminyaka elishumi (10 years), yabe isiyakhothama i Nkosi Nxaba Ka Mbhekane Msane.

  6. KAFISHANE NJE AKE SIBHEKE UKUZALWA NOKUKHULA KWENKOSI U SHAKA ZULU NOKUNGENA KWAKHE ESIHLALWENI SOBUKHOSI BOMBUSO WAKWA ZULU KANYE NOKUHLASELA KWAKHE EZINYE IZIZWE.

  Omunye umuntu mhlambe ukaye azibuze ukuthi kwaba yini imbangela yokuthi u Shaka ahlasele kangaka ezinye izizwe, yingoba mhlasimbe wangezwani nokuthula, noma lezi einye izizwe zaziyingozi esizweni sama Zulu. Ngoko mlando kuthiwa u Shaka wazalwa ngaphandle komshado uyise u Senzangakhona, emzala entombini yase Langeni okwakuthiwa uNandi, ababezwana naye ngasese. Kwathi esevela ungiyosho, esekhulelwe phela u Nandi, wathi lapho ethi utshela u Senzakhona ukuthi usemkhulelisile, u Senzakhona waziphendulela ukuthanda kwakhe wathi u Nandi kazihlolisise mhlasimbe uphethwe i “shaka’. Ukuthandana kuka nandi no Senzangakhona kwabe kuyimfihlo, ngoba okwathi sekuvela ukuthi u Nandi ukhulelwe ngempela, u Senzangakhona wabe eseyamthatha emenza u Ndlunkulu wakhe wesithathu. UNandi wazala umtwana esehlala no Senzakhona emzini wakhe okuthiwa isesiKlebheni ngase Babanango, lapho kunendawo ebizwa ngokuthi yise Makhosini okwakungcwatshelwa khona amakhosi.

  Impilo yobudlelwano phakathi kuka nandi no Senzangakhona ayibanga mnandi esi Godlweni, kwathi lapho u Shaka eseminyaka eyisithupha kwenzeka wabulala inja kanti vele unina uNandi usenyamanambana kuyise u Senzangakhona, kwabe uyaxoshwa esi Godlweni yena nonina, okwadingeka ukuthi u nandi abuyele kubo e Malangeni, okusho ukuthi komalume ka Shaka. Kwaba nzima ukukhula kuka Shaka eMalangeni kubo kanina u Nandi, ngoba wayehlala ngokuhlukunyezwa nawugconwa abanye abafana abangangaye bemtshela ukuthi uyingane engenababa. Wakhula elwa njalo nabanye abafana bakomalume wakhe eMalangeni. U Nandi waze wazama ukumbalekisa futhi ukuba aye kohlala ngaphansi kwesizwe sakwa Mthethwa esasibuswa i Nkosi u Dingiswayo lapho kwakwendele khona udadewabo ka Nandi. Kwa Mthethwa bafike bamukela ngenkulu intokozo nobungani, kanti kuthiwa nakhona wafike kwaba yiso leso abafana ayekhula nabo kwa Mthethwa babehlale njalo bemgcona bemusho ngawo wonke amagama, okwadala ukuthi U Shaka akhule eseba nenhliziyo embi nencane , kanye nesihluku. Kwathi lapho esekhulile eseneminyaka engamashumi amabili nantathu (23 years), i Nkosi u Dingiswayo yamufaka ebuthweni layo elibizwa ngeziChwe, ngenxa yobude bakhe kanye nesibindi esesabekayo esasibonakala kuyena. Yilapho waze waqanjwa khona igama lokuthi u ‘Nodumehlezi’ (the one who when seated causes the earth to rumble).

  Lapha angiqondile ukubukela phansi isithunzi sika Shaka noma ukumbeka kabi ngokomlando wakhe, umlando wesizwe sabantu bakwa Msane engizama ukuthi sicaciselelke kahle ukuthi kungani isizwe sakwa Msane (Msane Clan) saba ngesinye esaba yizisulu zezimpi sika Shaka, yingoba sasenzeni noma kwakuyisizwe esingalungile yini. Kumele ukuthi sizihlaziyele thina ngokwethu ngokuthola umlando nge Nkosi u Shaka Zulu, okuyilapho sizothola ukuqonda ukuthi zonke iziyaluyalu zazibangwayini, kepha inhloso kungeyona eyokugqugquzela inzondo engasusa umsindo onempi phakathi, kepha kuyukwakha uxolo kuthi nesizukulwane esithintekayo sikwazi ukuxolisela okhokho babo ngokwakwenzeka emandulo, ngoba iphutha angeke lalungiswa ngelinye iphutha. Kwathi lapho sekukhotheme uyise i Nkosi u Senzangakhona ngo 1816, uDingiswayo wasiza u Shaka ngamabutho ukuba abulale umfowabo omdala u S’gujana okwabe kunguye okwakufanele ukuba athathe ubukhosi emuva kokukhothama kuka Sezangakhona waphumelela u Shaka ukubulala umfowabo u S’gujana. “Ngaleso sikhathi isizwe sakwa Msane (Msane Clan) sasizilmela singenankinga ngoba sasingahlangene neziyaluyalu ezaziphathelene nesizwe sakwa Zulu (Zulu Clan) ngoba sasizilimela amasimu, sibumba nezinkamba konke nezimbiza, sizalusela umhlambi yezinkomo. U Shaka wabe esethatha ubukhosi bukayise u Senzangakhona emuva kokubulala u S’gujana umfowabo omdala.

  U Shaka wazalwa wakhula ngaphansi kwezimo ezinzima, uyise engezwani nomama wakhe, wahlukunyezwa ngabanye abafana abangontanga yakhe ngokomoya nangokomqondo lapho babehlala khona nonina ngaphansi kwesizwe sase Malangeni nangaphansi kwe sizwe sakwa Mthethwa. Waqala ukulwa izimpi esmncane ebuthweni lika Dingiswayo. Ubukhosi bakwa Zulu wabuthola ngesihluku kanye nezikhwepha ezinzima, kungengoba kwakuyilungelo lakhe lokuzalwa ukuqhoqhobala isihlalo sobukhosi bakwa Zulu. Kwathi ekubuseni kwakhe wabusa esanenzondo yokuziphindiselela kubo bonke labo ababemgcona esakhula. Kwafa abantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokubusa kuka Shaka ngoba wasekhule waba nenhliziyo embi nenzondo. Ukuthinteka kokuhlaselwa kwezinye izizwe ngiyacabanga ukuthi kwaba yimbangela yezimo u Shaka ayekhuliseke ngayo, akubanga nje ukusukela emqondweni ngoba kwakunezinjongo ezinhle ukubumba isizwe esodwa. Uma izinto sizihlaziya ngesikhathi samanje lapho kumele kuhlonishwe ilungelo lokuphila lawo wonke umuntu, ngiyacanga ukuthi okwakwenzeka ngaleso sikhathi kwawahlukumeza kakhulu amalungelo abanye abantu, kanye nezinye izizwe.

  7. KWENZEKANI KUBANTU BESIZWE SAKWA – MSANE NGESIKHATHI SOKUBUSA KWENKOSI USHAKA ZULU.

  Isizwe sabantu bakwa Msane sahlakazeka, kwathi labo abakhetha ukuthobela ulaka luka Shaka balandela u Mgobhozi ka Nongqewu owabe eyiqhawe lesizwe sakwa Msane, owangena embuthweni wempi ka Shaka, okwagcina sebengaphansi kombuso wobukhosi bakwa Zulu. U Shaka wabela u Mgobhozi isabelo somhlaba omkhulu kulowo u Shaka ayesewudlile waba ngaphansi kwakhe, owabe usubizwa ngokuthi ungowakwa Zulu (Zululand), ngoba u Shaka esedudule ezinye izizwe. Abantu bezizwe abakhetha ukuhlala ngaphansi kombuso ka Shaka, base bebizwa ngokuthi bangaba kwa Zulu ngoba amakhosi ezibongo zabo abe esenqotshiwe. I Nkosi Nxaba Msane ka Mbhekane ayivumanga ukuthobela isihluku, kanye nolaka luka Shaka ukuba ibe ngaphansi kombuzo wakwa Zulu ngendluzula, kepha yakhetha ukufuduka ilibangise enhla nomhlaba (northwards) wo Khokho bayo kanye nabantu bayo nabezinye izizwe ezazingaphansi (sub-clans) kwesizwe sakwa Msane yaze yayongenisa kwelama Swazi, nakhona ayizinzanga ngoba yayingafuni ukubuselwa abantu besizwe sayo, kepha yayifuna ukuzibusela yona, izifunsdisele yona isiko-mpilo kanye nendlela yokuphila ezakuphumelelisa isizwe sayo. Yahamba njalo ngamahhashi abanye bakwa Msane bakhetha ukusala e Swazini bakhonza ngaphansi kwamakhosi aseSwazini, yawela umfula i Zambesi River yaze yayofika kwelama Putukezi eselaziwa ngokuthi ise Mozambique, yakha yazinza osebeni lomfula obizwa ngokuthi i Busi River khona e Mozambique lapho yabusa iminyaka eyishumi khona kwabe sekuthatha inkosi yakwa Shabangu. Ngokomlando oxoxwayo futhi kuyezwakala ukuthi kukhona amanye amakhosi esizwe sabantu bakwa Msane ababaleka behla njalo baze bayothi cababa ogwini olusezansi nesifundazwe (South Coast) ababeholwa i Nkosi u Nonjonjo wakwa Msane ngeminyaka yabo 1829, base benokudideka noma kwakuseyamabutho ka Shaka noma babedudulwa amabutho ka Dingane okwakuthiwa iS’dindi soMtshiki, ngoba yingalesisikhathi uDingane nomfowabo uMhlangano sebebulele u Shaka, lapho bafike baziphendlela khona amahlathi bakha imizi bazinza, abamhlophe bengakayiboni nakuyibona indawo yasogwini. Abamhlophhe phela bafikela ku Shaka enhla nesifundazwe.

  Izimpi sesizwe sakwa Zulu (Zulu Clan) phakathi kuka Shaka no Dingane zaziphazamisa kakhulu ezinye izizwe, ngenxa yokuthi isizwe sakwa Msane (Msane Clan) sahlakazeka yonke indawo, abantu baso bahambe bezikhonzela ngaphansi kwamanye amakhosi ezinye izizwe ezazikude nokuhlaselwa. Uma belanda umlando abawaziyo, bathi i Nkosi u Nonjonjo yafike yakha endaweni esibizwa ngokuthi ise Mzinto, lapho esekuthiwa ika Vita khona ngokufika kwalaba abamhlophe ngaphambi ngokuthi bawudle umhlaba.

  Abantu besizwe sakwa Msane (Msane Clan People) basaphazeke kuwowonke amagumbi amane omhlaba, hhayi kulesisfundazwe esesibizwa ngokuthi ikwa Zulu/Natal kuphela kepha nangaphandle kwezinye izifundazwe nakwamanye amazwe angomakhelwane, naphesheya kwezilwandle imbala, abanye sebazishintsha izibongo baba ngama zemtiti, sebe cevuza izilwimi zabezizwe. Uyabathola abnye ezindawe eszingamalokishi, abangasalazi imuva labo ukuthi ngempela kwakuyikuphi ngoba o Khokho bethu abanye babo bashiya kulomhlaba bengawadalulanga amqini ngenxa yengcindezelo ababengaphansi kwayo ngokuphatha kombuso wamaNgisi Colonial Government owawungaphansi kwe British Empire. Ngaphambi kokuba ngingene esigabeni sokuchaza kafishane mayelana nokufika kwabamhlophe, nokushintsha kwezinto ngaphansi kombuso wabamhlophe, ukuhlukumezeka kobukhosi bendabuko, imithetho eyafika nabo abamhlophe kanye nokudliwa kwemihlaba yawo Khokho bethu yibo abelungu phela, ake ngikhanyise indlela ukuthi siqale sizazi thina bako Msane ukuthi singobani, kunokuba sitshelw ngabantu abangasazi kahle, nabo okumele basitshele ngabo ukuthi bangobani.

  8. IZINDLU ZEMIZI YABANTU BESIZWE SAKWA – MSANE NGOKUHLUKANA KWAZO. KUSUKELA ESIZUKULWANENI SOKUQALA KUZO KUFIKE KWESESINE. (WENA UPHUMA KUYIPHI INDLU NA?)

  1. Indlu ka Nxaba ka Mbhekane ka Sontuli
  2. Indlu ka Mgobhozi ka Nongqewu
  3. Indlu ka Noncadambedu ka Nonjonjo
  4. Indlu ka Bhukele ka Vangise
  5. Indlu ka Majoka ka Zashula
  6. Indlu ka Mlangazi ka Bangela
  7. Indlu ka Ntelezi ka Khukhulela
  8. Indlu ka Ka Mnyama ka Tomu
  9. Indlu ka Majiji ka Somtala
  10. Indlu ka Zabheda ka Mshavu
  11. Indlu ka Ntshipheni ka Bhukele
  12. Indlu ka Mayinga
  13. Indlu ka Mvune ka Ndindi ……………zisekhona ezinye izindlu ezingakaveli obala ngoba abntu besizwe sakwa Msane basabhacile emahlathini, basaba izimpi zasemandulo bacabanga ukuthi sezingabuye zivuke zibahlukumeze lapho bekhona. Velani bo Msane, sihlangane. Zonke lezi engizibale ngenhla izindlu zasebukhosini, bese kuba khona indlu enkulu okuyiyo eyengamela isihlalo sobukhosi.

  9. IZITHAKAZELO ZONA ZIHAMBA KANJENA
  Ngiyathanda ukuyicacisa indaba yezithakazelo ngoba abaningi basenokudideka. Baningi bengithinta ocingweni lwami befuna ukwazi ukuthi isibongo esithile esakw Msane yini noma qha. Nami ngiyazama ngokusemandleni ami ukuzama ukuhlaziya ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi isibongo esinye singene ngaphansi kwesinye isisbongo. Emandulo kwakunalento yokuthi esinye isibongo singene ngaphansi kwesinye, saziwa phecelezi ngokuthi (sub-clan), hhayi ngoba kuyisibongo esisodwa noma kungabantu bandawonye abangeke baganane bakhe umuzi.

  Izithakazelo ziye ziye zahlukane kodwa into ebalulekile ukuthi siyisizwe esodwa (one clan), kube yileyondlu iqale isisebenzisa igama likakhokho omkhulu wayo njengesithakazelo. Yingakho kwakusuka umsindo omkhulo okhipha nizidumbu kwezinye izizwe(clans) uma sekudingidwa izindaba eziphathelene nokuphatha isizwe, kanye nesihlalo sobukhosi.

  Izithakazelo zakwa Msane/Msani

  Majoka,
  Mthantahtwa,
  Nxaba ka Mbhekane owabhekana nokuhlupheka
  Mgobhozi owehl’ entabeni, Vangise
  Nonjonjo,
  Madl’ uvalo lwengonyama abanye bedl’’ olwenkomo
  Lombo ka Lokothwayo, onga lokothwa,
  Delela
  Mvune, owavuna kuqala, abanye bengakavuni,
  Joka lensimbi elingaphuki, abanye bephophela ngawokhuni
  Mntimande
  Mageza ngobisi abanye beza ngamanzi nzi !

  N.B. This historical information was expressed live on Vuma FM by Zwakele Msane on the 26th June 2013.

  10. IZINGQALABUTHO EZINOTHISE UMLANDO WESIZWE SABANTU BAKWAMSANE (PIONEERS OF MSANE CLAN PEOPLE)

  (a) NXABA KA MBHEKANE MSANE: Inkosi yesizwe sabantu bakwaMsane (Msane Clan King) ngeminyaka yabo 1789, ngaphambi kokubusa kwenkosi yesizwe sama Zulu, u Shaka ka Senzangakhona.

  (b) MGOBHOZI KA NONGQEWU MSANE: Iqhawe lesizwe sakwa Msane, elahlaba inkosi yamazulu u Shaka ka Senzakhona umxhwele, wamnxusa ukuba ahole ibutho lakhe lempi bahlasele ezinye izizwe.

  (c) NTELEZI KA KHUKHULELA MSANE : Undunankulu we butho le Nkosi u Mngeni Msane, Izinkumbi Ezimfece ogwini oluseningizimu nesifunda, kanti wabe eyisiShoshovu esasiphikisana nentela ka Khandampondo(Anti Pox Tax Activist), owaboshelwa ukuphikisa umbuso wamaNgisi (Colonial Government) nemithetho yawo eyayicindezela umuntu wendabuko kuleli, eboshelwa ejele elisesiqhingi elibizwa ngokuthi ise St. Helena, ngo 1906.

  (d) SAUL MSANE : Igcokama lesifundiswa, ingcithabuchopho, nesi Shoshovu se 1913, Natives Land Act, esasilwisana nawo futhi amaNgisi no Hulumeni wawo ukuphuca abantu abamnyama bendabuko amalungelo obunikazi bomhlaba ezweni labo. Wabe engenye futhi yezingqalabutho zokusungulwa kweqembu elibusayo kuleli ngo 1912 i African National Congress, ekanye no Dr. John Langalibalele Dube, Josiah Gumede, Sol Ka Plaatjie kanye nabanye.

  11. UMLANDO WESIZWE SABANTU BAKWA – MSANE (MSANE CLAN PEOPLE) NGIYATHANDA UKUBA KENGENZE UMZEKELO NGABANTWANA BAKWA – ISRAEL (PEOPLE OF ISRAEL) ESIFUNDA NGABO EBHAYIBHELINI
  Ngiyathanda ukwenza umzekelo ngabantu besizwe sakwa – Msane, ngibafanise nabantwana bakwa – Israyeli esifunda ngabo e Bhayibhelini, ngomlando wabo nangendlela ababephila ngayo ngaphansi kwesandla se Nkosi uFaro e Gibithe ngaphambi kokuthi uNkulunkulu aze athumele u Mose ukuba aye kobakhulula ebugqilini base Gibithe, nalapho ebanikela esandleni sama Midiyane ngenxa yakho ukungalaleli kwabo abantwana bakwa Israel yize u Nkulunkulu esabakhiphile ebugqilini base Gibithe. Ngiye ngaxhumana nomunye wabafowethu ohla ngaphesheya ko Thukela ngocingo engazisa ukuthi usebuya kuso Isilo sesizwe sama Zulu, Inkosi Zwelithini Zulu ebusayo, kuyoxoxiswana ngakho ukubuyiswa kwesihlalo sobukhosi bakwa Msane, sika Nxaba ka Mbheka. Isilo safike sabahlabisa ngenkunzi yenkomo yena nethimba lakhe, saba nokuthokoza okukhulu lapho kufika ithimba lesigungu sabantu besizwe sakwa Msane, saze sabasola abntu bakwa msane sathi kumele bazinuke amakhwapha ngokungabuyiselwa kwesihlalo sobukhosi bakwa Msane ngoba sona asigweve nabukhosi besizwe samuntu, kepha sihleli esihlalweni sobukhosi sokhokho baso. Ngenxa yokungazi nokunga khanyiseleki kahle, iphutha belenziwa yithi abesizwe sakwa Msane ukuba singalweli ukubuyiswa kwesihlalo sobukhosi besizwe sakwa Msane, sokhokho bethu o Nxaba ka Mbhekane, o Mgobhosi ka Nongqewu, konke noNonjonjo ka Noncadambedu, kepha thina sifise sengathi singathola izikhundla ebukhosini besizwe sakwa Zulu, uma kukhothama i Nkosi yesizwe sakwa Zulu, kuhlala enye yakwa Zulu, akusoze kwabekwa eyakwa Msane phezu kwesizwe sakwa Zulu. UNkulunkulu wabophula abantwana bakwa Israel e Gibithe wabayisa ezweni ayebathembise lona, kepha bona bakhohlwa ukuthi u Nkulunkulu uye oyi Nkosi bangamlalela, balalela amnye amakhosi abe Zizwe.
  Njengoba u Nkulunkulu wayemsebenzisile u Mose ukukhulula abantwwana bakwa Israel, kwafika isikhathi lapho naye uMose ayesephelelwa amandla khona, esefike ebudaleni bakhe, eseneminyaka eyikhulu namashumi amabili (120 years), akesanakwazi ukuliwela i Jordan nabantwana bakwa Israel njengoba u Jehova eseshilo kuyena. Dutoronomy 31:1 – 8, Wathi u Mose kubantwana bakwa Israel, “Ngineminyaka eyikhulu namashumi amabili namuhla angisenamandla okuphuma nokungena; u Jehova ushilo kimi ukuthi: Awuyikuliwela leli Jordan. Kepha u Jehova u Nkulunkulu wakho uyakuwela phambi kwakho, achithe lezizizwe phambi kwakho, uzidle; u Joshuwa uyakuwela phambi kwakho njengokhuluma kuka Jehova. U Jehova uyakwenza kuzo njengokwenza kwakhe ku Sihoni naku Ogi ama Khosi ama-Amori nakulo izwe lakubo ababulalayo. U Jehova uyakuzinikela phambi kwenu, nenze kuzo njengemiyalo yonke enginiyale ngayo. Qinani nime isibindi, ningesabi, ningashaywa luvalo ngabo, ngokuba u Jehova u Nkulunkulu wakho nguyena ohamba nawe, akayikuyeka akushiye”. Ngicabanga ukuthi njesizwe sakwa – Msane ( Msane Clan) kukhona lapho obabamkhulu bethu abayilahla khona endleleni, ngoba ngibona emlandweni ukuthi zikhona izingqalabutho zo Khokho abakhulu bethu ababeyibambile yize yayishisa, kwaze kwabe kufika lapho bephela khona amandla ngenxa yeminyaka yobudala babo, abanjengalaba esngibabalile ngenhla, o Nxaba ka Mbhekane, Saul Msane, Ntelezi ka Khukhulela Msane, o Mgobhozi ka Nongqiwu kanye nabanye ababeyingxenye yesizwe sakwa- Msane kepha bengezinye izibongo. U Mose waphinda wamyala futhi u Joshuwa kanye nabantwana bakwa Israel, wathi kubo, ‘’Qinani, nime isibindi, ningesabi, ningashaywa luvalo ngabo, wambiza u Joshuwa wathi futhi kuye emehlweni abantu bonke bakwa Israel (bakwa Msane): ‘’Qina ume isibindi ngokuba uyakuhamba nalabantu, uye ezweni u Jehova afunga koyise ukubanika lona; wena uyakwenza ukuba balidle ifa lalo. U jehova nguye ohamba phambi kwakho, uyakuba nawe; akayikukuyeka, akushiye; ungesabi; ungabi nangebhe,’’
  Umsebenzi onjengalona wokubuyisa isithunzi kanye nesihlalo sobukhosi besizwe, udinga amdoda angempela amulalelayo u Nkulunkulu ukuthi uthini kuwo, angesabi lutho, ngoba u Nkulunkulu uma eskukhethile ukuba wenze umsebenzi onzima, uyakunika futhi isibindi namandla okuthi uwenze lowomsebenzi. Uthi ku Isaiah 41 : 8 – 13, “ Kepha wena Israyeli, nceku yami, wena Jakobe engikukhethileyo nzalo ka Abrahama othandiweyo wami, wena engikuthathile emikhawulweni yomhlaba, ngakubiza emagumbini awo ngathi kuwe, “ Wena uyinceku yami, ngikukhethile, angikulahlanga, ungesabi, ngokuba mina nginawe, ungapheli amandla ngokuba mina ngingu Nkulunkulu wakho, ngiyakuqinisa, futhi ngiyakusiza yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. “Bheka bonke abafutheleka wena bayakuba namahloni, bajabhe; abamelene nawe bayakuba njengento engelutho babhubhe. Uyakubafuna ungabafumani, kepha labo abaxabana nawe; abalwa nawe bayakuba njengento engelutho nanjengeze. Ngokuba mina Jehova u Nkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene, nothi kuwe: ‘’UNGESABI’’, mina ngiyakusiza. U Nkulunkulu uzenzile izethembiso zakhe phezu kwesizwe sabantu bakwa – Msane, njengoba azenza kubantwana besizwe sakwa Israel. Angeke zifezeke lezo zithembiso uma abantu besizwe sakwa – Msane (Msane Clan People) besaba kungekho abalwenzayo, noma abaluzamayo, besaba ama Khosi ama- Amori noma awezinye izizwe zalapha emhlabeni.
  U Nkulunkulu wathi noma esebakhululile abantwana bakwa- Israyeli ngokusebenzisa u Mose, kepha abamlalelanga, baqhubeka nokwesaba amaKhosi ama- Amori, nabezinye izizwe. Abantu besizwe sakwa-Msane (Msane Clan People), banokwesa okukhulu, kanye nokusatshiswa okwenza ukuthi bazingabaze bangazethembi, noma sekufika izivunguvungu zesikhashana ezizobaqinisa, bese bephela amandla. U Nkulunkulu uze uphinda ubanikela esandleni sakwa Midiyani ngakho ukungamethembi nokungalaleli lapho ebayala ukuthi, “BANGESABI”. Abahluleli 6: 1-10, Kepha abantwana bakwa – Israel benza okubi emehlweni ka Jehova; u Jehova wabanikela esandleni sakwa Midiyani iminyaka eyisikhombisa. Isandla sakwa Midiyani samahlula u- Israyeli; ngenxa yabakwa Midiyani abantwana bakwa Israel bazenzela imihume yasezintabeni nemigede, nezinqaba. Kwathi nxa abakwa Israel sebelimile, abakwa Midiyani benyuka Nama – Amaleki nabasempumalanga bakhuphukela kubo, bamisa kanye nabo bachitha izithelo zomhlaba kwaze kwaba seGaza, abashiyanga kudla kwa – Israyeli, nazimvu, nazinkomo, nazimbongolo. Ngokuba banyuka nezinkomo zabo namatende abo, bafika njengesikhonyane ngobuningi; babengenakubalwa bona namakamela abo; bafika ezweni ukuba baliqede. Abakwa –Israyeli baphela amandla ngenxa yabakwa-Midiyani, base bekhala abantwana bakwa Israel kuJehova. Kwathi lapho abantwana bakwa-Israel besakhala kuJehova ngenxa yabakwa-Midiyani, uJehova wathuma uMphrofethi kubantwana bakwa-Israel, wathi kubo,’’ Usho kanje uJehova uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: ’’Ngakukhuphula eGibithe, ngakukhipha endlini yobugqila, nganophula esandleni esandleni sabaseGibithe, nasesandleni sabo bonke abanicindezelayo, ngabaxosha phambi kwenu, nganinika izwe labo, ngathi kini, ‘’ Ngingujehova uNkulunkulu wenu; aniyukwesaba oNkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo ‘’, kepha kanilalelanga izwi lami. Kwafika ingelosi kaJehova, yahlala phansi kwe-oki lase-Ofira likaJowashi umAbiyezeri; indodana yakhe uGidiyoni yayibhula ukolweni esikhamweni sewayini ukuba athukusele abakwaMidiyani. Ingelosi kaJehova yabonakala kuye, yathi kuye, ‘’UJEHOVA UNAWE WENA QHAWE ELINAMANDLA‘’
  Uma uyifundisisa kahle indaba yabantwana bakwa-Israyeli, bese uzoyiqhathanisa nallodaba olunzima lokuhlanganisa abantu besizwe sakwa-Msane, uyathola ukuthi abantwana bkwa-Israel ukuthi uNkulunkulu wayebakhipha ebugqilini baseGibithe ngaphansi kwesandla sika Faro, kepha kwakuthi endleleni beya ezweni lesethembiso izingqinamba nezinhlupheko ababehlangabezana nazo babeqala bakhohlwe uJehova bangabe besamethemba njengoba ayebathembisile ukuthi uzokuba nabo uzohamba phambi kwabo. I ndlela ehanjwa ngabanye besizwe sakwa-Msane ukuholela isizwe sika Nxaba ka Mbheka ekukhanyeni, abuye igxekwe ngabanye abngabesizwe sakwa-Msane bababukele phansi, ingangokuthi lowo uye azibone njengohlanya, aphele amandla kanti into ayenzayo kungukuphakamisa isizwe sonke, hhayi ukuziphakamisa yena nomndeni wakhe kuphela. Uma abantu besizwe sakwa-Msane bengayeka ukwahlulelana nokubukelana phansi, asikho isitha esingangena phakathi kwabantu balesisizwe esinomlando obaluleleke kangaka e South Africa. yonkana. Indaba ilahleka lapho oyilunga lalesizwe ukuba angazazi ukuthi ungubani, uvela kuphi, bese elalela labo abamfaka ehlathini. Iningi liye livumelane ngento okungesiyo ngoba lithemba umuntu othile olibambe ngomqondo noma lingaphansi kwengcindezi yokwesaba ukumela iqiniso. Sengathi uNkulunkulu wawo Khokho bo Khokho ongumdali walesisizwe sabantu bakwa-Msane angandisa izinsizwa ezinthsa nezindala, izintombi ezintsha nezindala, ezingesabi lutho, nezingaphendukezeli amaqiniso esizwe sabantu bakwa- Msane (Msane Clan
  ABANTU BESIZWE SAKWA MSANE (PEOPLE OF MSANE CLAN) BAYAKUNGENA EBUKHOSINI EMUVA KWEZINHLUPHEKO ZOKHOKHO BABO.
  Ngiyathanda ukuzwa izinto ngaba phrofethi kanye nabamphostoli. UMphostoli u Pawulu, inceke ka Krestu Jesu, umphostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli lika Nkulunkulu, ngiyamthanda lapho ethi khona , “Abantwana baka Nkulunkulu bayakungena ebukhosini emva kwezinhlupheko’’. Ngiye ngihlale ngizibuze ukuthi ingabe ukhona yini umuntu owadalelwa ukuthi eze ukuzohlupheka lapha emhlabeni, abe yisigqila somunye umuntu. Kungani uma umuntu esephumelele empilweni afisele nabanye ukuba nabo balithole ithuba lokuphila kamnandi. Roman 8 : 18 25, ‘’Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina. Ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambula kwabantwana kwabantwana baka Nkulunkulu. Ngokuba okudaliweyo kwabekwa ngaphansi kobuze, kungengentando yakho, kepha kungentando yalowo owakubekayo. Ethembeni lokuthi nacho okudaliweyo kuyakukhululwa ebugqilini bokubhubha, kube ngukukhululeka kwenkazimulo yabantwana baka Nkulunkulu. Ngokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kunezinseka kuze kube yimnje. Lapha emhlabeni abantu labo asebedluli bahamba ngezindlela ezingafani, kukhona abdlula emhlabeni bebusa, kukhona nalabo abadlula behlukunyeziwe kwaze kwaba baficwa yisikhathi sokufa. U Nxaba ka Mbheka uma ngifunda umlando ngaye, kukhona lapho engithola khona ukuthi kuze kufike isikhathi sokuthi adlule lapha emhlabeni nanokuthi amuke lapho ayeshiywe khona oyisemkhulu bakhe nesizwe sabantu bakwa Msane, kwaba yingenxa yokuhlaselwa yibutho lempi ka Shaka. Ukuhlaselwa kwesizwe sabantu bakwa Msane, nesikhathi sanamuhla kungathathwa ngokuthi ubugebengu noma ubushokobezi. Akusho ukuthi ngoba nakhu u Nxaba Ka Mbhekane wemuka e Hlunhluwe kanye nase Nquthu aze ayofika e Mozambique e Sofala Province yingoba wayesehluliwe. N.B. Ukwehlela ngezansi ngoba ufuna ukuthula ukwazi nokuqhubekela phambili nempilo, akusho ukuthi uhluliwe, uma eqhubeka u Mphostoli u Pawuwlu eshumaye ese Korinte uth, ‘’Akusikho lokho kuphela, kepha nathi uqobo lwethu esinolibo luka luka Moya siyabubula phakathi kwethu, silindele isimo sobuntwana, ukukhuluma komzimba wethu, ngokuba ethembeni sisindiwe, kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba, ngokuba lokho umuntu akubonayo usakwethembelani na ? Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo, siyakulindela ngokubekezela.

  Like

 7. MSANE CLAN HERITAGE AND GENEOLOGY LECTURE—10 September 2013.
  SOURCES OF INFORMATION
  Researcher : Mr. Ronald Zwakele Msane- Contact :074 815 6492, Email: msane.clan@outlook.com
  1. Dr. James Stuart’s Archives
  2. A.T. Bryant’s Archives
  3. National Cultural Museum – Pretoria
  4. National Archives Of South Africa – Pretoria
  5. Pietermaritzburg Archives Repository
  6. Durban Archives Repository
  7. Cape Town Records Centre
  8. Consultations – Mr. Shaka Msane – ( Umzinto)
  9. Master Of High Court – Pietermaritzburg.
  10. Ulundi Archives Repository – Ulundi.
  11. Kielie Campbell African Library – UKZN
  12. Consultation – Inkosi Muzikaw’’tshingwa Msane –(Engcici, Mtubatuba).

  1. USUKA KUPHI UMLANDO WESIZWE SALWA – MSANE (MSANE CLAN)
  Mangiqale ngicacise lokhu ukuze ngungabi khona nokuncane ukudideka nokuduka esizweni sonkana sabantu bakwa Msane. U Msane noma u Msani igama elilodwa, kuya ngokuthi wena wajwayela ukusebenzisa muphi unkamisa ekugcineni, u “ ë “ noma u “ i “, umahluko awukho, izithakazelo ziyefana, kanti kuyenzeka futhi ukuthi emndenini wendlu eyodwa , amalungu alowo mndeni asebenzise onkamisa abangafani ekugcineni kwesibongo.

  Isizwe sakwa Msane (Msane Clan) sinomlando ojulile futhi obanzi, onothile futhi kuzozonke izinhlaka zempilo, yingakho ngithanda ukuwulanda kusukela emandulo ekujuleni kokunotha kwawo, ngiwusvuse kusukela ngaphambi kokuthi kufike abamhlophe kuleli lendabuko ngo nyaka ka 1652 (Arrival of European Settlers), kuze kube yimanje, kanti futhi ngiwulanda lena kude ngaphambi kokuthatha umbuso kwe Nkosi u Shaka kaSenzangakhona wesizwe sama Zulu essibizwa ngawo kumanje, umbumbi nomqambi weSizwe sama Zulu ngokugwinya ezinye izizwe ( akasiye umdali we Zizwe ).

  2. SIFIKA KANJANI ISIZWE SAKWA-MSANE ( MSANE CLAN ) EKUBENI ISIZWE SAKWA-ZULU (ZULU NATION )
  Ngenkathi i Nkosi u Shaka Zulu wesizwe sakwa- Zulu ( Zulu Clan ) ithatha izintambo zobukhosi kuyise u Senzangakhona emuva kokukhothama kwakhe ngo Nyaka ka 1815, u Shaka wasebenzisa ubuhlakani namaqhinga obuqhwaga ukugwinya ezinye izizwe, okwakuthi lapho esephumelele ukusebenzisa amaqhawe alesosizwe ukuhlasela esinye, bese eyasiqhwaga lesosizwe abe esesibiza ngesizwe sakwa – Zulu. Wayeqala ngokuqhwaga abantu besifazane nezingane zalesosizwe ngoba amadoda yiwona ayebamba impi, egwcele emahlathini.

  Kwenzeka kanjalo-ke nasesizweni sakwa Msane ( Msane Clan ) esabe singaphansi kwe Nkosi yaso i Nkosi Nxaba Ka Mbhekane ka Sontuli wakwa Msane, sahlaselwa yibutho lika Shaka izikhawu eziningana kwaba umunyu nosizi, nokuhlukumezeka, ngoba phela isizwe sakwa Msane ( Msane Clan ), kwabe kuyisizwe esasingesona esophuma silwe, kwakuyisizwe esasikhonze ukuzilimela amasimu, ukufuya, ukuzingela konke nokuba izinto ezibazwa ngokhuni. Isigagayi seqhawe lesizwe sakwa Msane ( Msane Clan ) okwabe kungu Mgobhozi Msane – owehl’ e Ntabeni, nguyena owayenesibindi esimangalisayo ekuvikeleni isiwe sakwa Msane ( Msane Clan ) ezitheni. U shaka nguyena-ke owakwazi ukumqaphela ukuthi amthathe amfake ebuthweni lempi yakhe elalibizwa ngokuthi i Dlangezwa ayehlasela ngalo ezinye izizwe, njengoba amsebenzisa kakhulu ekunqobeni isizwe sama Ndwandwe esasiholwa u Zwide ka Langa, naso wasinqoba ngaye u Mgobhozi ovel’ eNtabeni (He who comes from the Hill), sabe sengena ngaphansi kobukhosi besizwe sakwa Zulu ( Zulu Clan ).

  3. BADABUKA KUPHI ABANTU BESIZWE SAKWA – MSANE (ORIGIN OF MSANE CLAN PEOPLE) )
  Indabuko nemvelaphi yabantu besizwe sakwa Msane ( People Of Msane Clan ) njengesizwe esasizimele ngaphambi kombuso ka Shaka Zulu, esasinenkosi yaso yoselwa noma yendabuko ngokuka Nkulunkulu umdali wezizwe, osemabhukwini wabagcini-mlando ( historians ), nabavikeli bamagugu nomlando (historical information and heritage custodians), ingxenye yawo esatholakala ezinqolobaneni zomlando ( archives ) kanye nase mtapweni wolwazi ( libraries ) otholakalayo okwamanje owashicilelwa phansi, uthi abantu besizwe sakwa – Msane ( Msane Clan People ) badabuka e Hluhluwe, ngaphansi noma ngemuva kwe Ntaba okuthiwa u Mthekwini.

  Yilaphoke okuthiwa inxiwa lesiGodlo seNkosi ( King’s Palace ) yesizwe sabantu bakwa – Msane, i Nkosi Nxaba Msane esabe sikhona. Kuthiwa isizwe sabantu bakwa – Msane sasibumbene, sihloniphana, kanti futhi sasazisana kakhulu, ngendlela yokuthi izitha zazithwala kanzima ukungena phakathi kwaso, okwa mthatha ubuhlakani obunzima kakhulu no Shaka ukuthi akwazi ukuzuza ubuchule buka Mgobhozi ukuze akwazi ukuzuza isizwe sakwa Msane ukuba singene ngaphansi kombuso wobukhosi bakhe. Amanxuluma abantu besizwe sakwa Msane ayakhiwe abamahle kakhulu njengoba kwabe kuyisizwe esasidle ngokukhuthala, namaqhugwana abantu besizwe sakwa Msane ayakhiwe ngotshani obuhle nangezintingo ezikhethekile. Akekho owayexakeka njengondingasithebeni ebantwini besizwe sakwa Msane, ngendlela esasazisana ngayo. Abantu besizwe sakwa Msane ( People Of Msane Clan ), babekhuthele bekhonze ukutshala amasimu angodeda ngendlale, bekhone kakhulu nokutshala ummbila wabo omibalabala owawubizwa ngonguthi “Gidigidi’’, kanti babezibazela amagejaokhuni okuyiwo ababelima ngawo, akekho owayenesikhathi sokubaza isikhali sokubulala abanye besizwe sakhe ngenxa yokythi i Nkosi Nxaba ka Mbheka yabe ineziyalo ezinqala, ineso elibukhali esizweni sayo ukuthi siziphathe ngendlela okuyiyona yokuphila. Babethanda ukubumba izinto ezinje zimbiza zokugcina utshwala besintu, neziphuzo ezenziwe ngommbila ogayiwe, kanye nezinto ezinhle eziyimifanekiso yokuhlobisa, ngoba babene ndawo yabo lapho babemba khona ubumba eyayibizwa ngokuthi i Nhlokohlela. Babethanda ukungena emahlathini bagawule ngamatshe imithi yokubaza izinto ezinjenge zinkezo, izingqoko zokubeka ukudla nenyama, nezithebe zokudlela. Babekhonze ukwaluka amacansi, izgqoko zelanga, beshuka nezikhumba benza izinto zokubhincisa umzimba. Izikhwama zokuphatha izitshalo ( vegetable baskets ) babezakha ngotshani obuphambili.

  4. UKUDLA KANYE NOMNOTHO WESIZWE SABANTU BAKWAMSANE ( FOOD AND WEALTH OF MSANE CLAN PEOPLE )
  Umnotho, ukudla kanye nomcebo wesizwe sabantu bakwa Msane wawu sekuthembeleni emvelweni eyabe iyisipho somdali ( natural resources ), njengoba babewusebenza kakhulu umhlabathi, betshala, kanti futhi bekhonze imfuyo, befuyile izinkomo ezazinonophele, izimbuzi, iziklabhu, izinkukhu, izingulube, iznja ( ezazivikela imfuyo nezilwane ezilwaneni zasendle), amahhashi noma izinjomane zokugadavula izindawo, kanye nezimbongolo ezazithwala imithwalo uma ibuya emasimini. Isizwe sabantu bakwa Msane kwabe kuyisizwe esasikhuthele impela, hhayi ngamandla kuphela konke nangomqondo. Kwakuyisizwe esasiwusebenzisa umqondo ekusunguleni izinto ezazizoba wusizo kusona ngaphambi kokuba kuze kufike ingcindezelo yokufuna amandla angaphezulu kwezinye izizwe, ukuba sinqindwe amandla nelungelo lokuzimela njengesizwe.

  Ngezinye izindlela ukucabanga kwabantu besizwe sakwa Msane, kwakungancikile kwesinye iszwe, kepha kwakuncike kumdali waso. Izintu bezisusela kokho bokhokho baso ekuzimeleni ngokomnotho wendabuko

  5. U SHAKA KA SENZANGAKHONA WASIQAPHELISA LESI SIZWE SAKWA – MSANE

  Inkosi Shaka ka Senzakhona wesizwe sama Zulu (Zulu Clan), wasiqaphelisa lesisizwe sakwa Msane (Msane Clan) esasithanda ukuzimela nokudlodlobala ezintweni esasienza, kanye nangoko mnotho, waphumelela ukuzuza u Mgobhozi Msane ukuthi amxuse angene ngaphansi kobukhosi besizwe sakwa Zulu, wabe esemabela udedangedlale wendawo lapho ayezozinza kuyona nabantu besizwe sakwa Msane abamlandelayo., ingxenye yayo osekwakhiwe izindlu zesimanjemanje ezibizwa nge lokishi okuthiwa i kwa Msane Township e Mtubatuba. Abantu besizwe sakwa Msane base behlakazeki abanye babaleka bagcwala amahlathi badukelana namakhosi esizwe sakwa Msane, bahamba bezikhonzela ngaphansi kwamanye amakhosi ababalekela kuwona lapho yabe ingakafiki impi yebutho lika Shaka. I Nkosi Nxaba ka Mbhekane Msane yabaleka nesizwe sayo yalibhekisa ezansi nesifunda yaze yayofika e Nquthu yabuye yakha khona esinye isigodlo sayo nezingane kanye namakhosikazi ayo, ngoba lesi esabe sise Hluhluwe sashiswa impi yebutho lika Shaka. Kwathi u Shaka angezwa ukuthi i Nkosi Nxaba isifudukele e Nquthu waphinde wathuma ambutho ache ukuthi ahlasele isizwe sabantu bakwa Msane bashise isgodlo sayo futhi, ashaqe konke nemfuyo yakhe nezingane kanye namakhosikazi, okwaba yisimo esinzima kakhulu ku Nxaba, yingakho kwizithakazeleo kubuye kuthiwe u “ Nxaba ka Mbhakane owabhekana nokuhlupheka “, yathwala kanzima impela i Nkosi yesizwe sakwa Msane ngaphansi kwesandla sika Shaka Zulu, ingangoba yaze yabona kungcono ebaleke ilibhekise kwelase Swazini. U Nxaba ka Mbheka akabanga namaqhinga noma nemicabango yokuziphindiselela ekuhlaselweni u Shaka Zulu, kepha yayiphokophelel e ekuvikeleni isizwe sayo ukuze sikwazi ukuzimela sizithuthukise ngokuthanda kwaso. Yingale so sikhathi-ke abantu besizwe sakwa Msane babehamba besala endleleni, abanye basala e Swazini, bangena ngaphansi kobukhosi besizwe sama Swazi, waqhubeka njalo wawela umfula i Zambesi River, waze wayofika osebeni lomfula i Busi River,e Sofalala Province kwelamaputukezi e Mozambique lapho afike wazinza khona nalelo dlanzana labantu ababesabambelele kuyena, wakha inxiwa wabusa iminyaka elishumi (10 years), yabe isiyakhothama i Nkosi Nxaba Ka Mbhekane Msane.

  6. KAFISHANE NJE AKE SIBHEKE UKUZALWA NOKUKHULA KWENKOSI U SHAKA ZULU NOKUNGENA KWAKHE ESIHLALWENI SOBUKHOSI BOMBUSO WAKWA ZULU KANYE NOKUHLASELA KWAKHE EZINYE IZIZWE.

  Omunye umuntu mhlambe ukaye azibuze ukuthi kwaba yini imbangela yokuthi u Shaka ahlasele kangaka ezinye izizwe, yingoba mhlasimbe wangezwani nokuthula, noma lezi einye izizwe zaziyingozi esizweni sama Zulu. Ngoko mlando kuthiwa u Shaka wazalwa ngaphandle komshado uyise u Senzangakhona, emzala entombini yase Langeni okwakuthiwa uNandi, ababezwana naye ngasese. Kwathi esevela ungiyosho, esekhulelwe phela u Nandi, wathi lapho ethi utshela u Senzakhona ukuthi usemkhulelisile, u Senzakhona waziphendulela ukuthanda kwakhe wathi u Nandi kazihlolisise mhlasimbe uphethwe i “shaka’. Ukuthandana kuka nandi no Senzangakhona kwabe kuyimfihlo, ngoba okwathi sekuvela ukuthi u Nandi ukhulelwe ngempela, u Senzangakhona wabe eseyamthatha emenza u Ndlunkulu wakhe wesithathu. UNandi wazala umtwana esehlala no Senzakhona emzini wakhe okuthiwa isesiKlebheni ngase Babanango, lapho kunendawo ebizwa ngokuthi yise Makhosini okwakungcwatshelwa khona amakhosi.

  Impilo yobudlelwano phakathi kuka nandi no Senzangakhona ayibanga mnandi esi Godlweni, kwathi lapho u Shaka eseminyaka eyisithupha kwenzeka wabulala inja kanti vele unina uNandi usenyamanambana kuyise u Senzangakhona, kwabe uyaxoshwa esi Godlweni yena nonina, okwadingeka ukuthi u nandi abuyele kubo e Malangeni, okusho ukuthi komalume ka Shaka. Kwaba nzima ukukhula kuka Shaka eMalangeni kubo kanina u Nandi, ngoba wayehlala ngokuhlukunyezwa nawugconwa abanye abafana abangangaye bemtshela ukuthi uyingane engenababa. Wakhula elwa njalo nabanye abafana bakomalume wakhe eMalangeni. U Nandi waze wazama ukumbalekisa futhi ukuba aye kohlala ngaphansi kwesizwe sakwa Mthethwa esasibuswa i Nkosi u Dingiswayo lapho kwakwendele khona udadewabo ka Nandi. Kwa Mthethwa bafike bamukela ngenkulu intokozo nobungani, kanti kuthiwa nakhona wafike kwaba yiso leso abafana ayekhula nabo kwa Mthethwa babehlale njalo bemgcona bemusho ngawo wonke amagama, okwadala ukuthi U Shaka akhule eseba nenhliziyo embi nencane , kanye nesihluku. Kwathi lapho esekhulile eseneminyaka engamashumi amabili nantathu (23 years), i Nkosi u Dingiswayo yamufaka ebuthweni layo elibizwa ngeziChwe, ngenxa yobude bakhe kanye nesibindi esesabekayo esasibonakala kuyena. Yilapho waze waqanjwa khona igama lokuthi u ‘Nodumehlezi’ (the one who when seated causes the earth to rumble).

  Lapha angiqondile ukubukela phansi isithunzi sika Shaka noma ukumbeka kabi ngokomlando wakhe, umlando wesizwe sabantu bakwa Msane engizama ukuthi sicaciselelke kahle ukuthi kungani isizwe sakwa Msane (Msane Clan) saba ngesinye esaba yizisulu zezimpi sika Shaka, yingoba sasenzeni noma kwakuyisizwe esingalungile yini. Kumele ukuthi sizihlaziyele thina ngokwethu ngokuthola umlando nge Nkosi u Shaka Zulu, okuyilapho sizothola ukuqonda ukuthi zonke iziyaluyalu zazibangwayini, kepha inhloso kungeyona eyokugqugquzela inzondo engasusa umsindo onempi phakathi, kepha kuyukwakha uxolo kuthi nesizukulwane esithintekayo sikwazi ukuxolisela okhokho babo ngokwakwenzeka emandulo, ngoba iphutha angeke lalungiswa ngelinye iphutha. Kwathi lapho sekukhotheme uyise i Nkosi u Senzangakhona ngo 1816, uDingiswayo wasiza u Shaka ngamabutho ukuba abulale umfowabo omdala u S’gujana okwabe kunguye okwakufanele ukuba athathe ubukhosi emuva kokukhothama kuka Sezangakhona waphumelela u Shaka ukubulala umfowabo u S’gujana. “Ngaleso sikhathi isizwe sakwa Msane (Msane Clan) sasizilmela singenankinga ngoba sasingahlangene neziyaluyalu ezaziphathelene nesizwe sakwa Zulu (Zulu Clan) ngoba sasizilimela amasimu, sibumba nezinkamba konke nezimbiza, sizalusela umhlambi yezinkomo. U Shaka wabe esethatha ubukhosi bukayise u Senzangakhona emuva kokubulala u S’gujana umfowabo omdala.

  U Shaka wazalwa wakhula ngaphansi kwezimo ezinzima, uyise engezwani nomama wakhe, wahlukunyezwa ngabanye abafana abangontanga yakhe ngokomoya nangokomqondo lapho babehlala khona nonina ngaphansi kwesizwe sase Malangeni nangaphansi kwe sizwe sakwa Mthethwa. Waqala ukulwa izimpi esmncane ebuthweni lika Dingiswayo. Ubukhosi bakwa Zulu wabuthola ngesihluku kanye nezikhwepha ezinzima, kungengoba kwakuyilungelo lakhe lokuzalwa ukuqhoqhobala isihlalo sobukhosi bakwa Zulu. Kwathi ekubuseni kwakhe wabusa esanenzondo yokuziphindiselela kubo bonke labo ababemgcona esakhula. Kwafa abantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokubusa kuka Shaka ngoba wasekhule waba nenhliziyo embi nenzondo. Ukuthinteka kokuhlaselwa kwezinye izizwe ngiyacabanga ukuthi kwaba yimbangela yezimo u Shaka ayekhuliseke ngayo, akubanga nje ukusukela emqondweni ngoba kwakunezinjongo ezinhle ukubumba isizwe esodwa. Uma izinto sizihlaziya ngesikhathi samanje lapho kumele kuhlonishwe ilungelo lokuphila lawo wonke umuntu, ngiyacanga ukuthi okwakwenzeka ngaleso sikhathi kwawahlukumeza kakhulu amalungelo abanye abantu, kanye nezinye izizwe.

  7. KWENZEKANI KUBANTU BESIZWE SAKWA – MSANE NGESIKHATHI SOKUBUSA KWENKOSI USHAKA ZULU.

  Isizwe sabantu bakwa Msane sahlakazeka, kwathi labo abakhetha ukuthobela ulaka luka Shaka balandela u Mgobhozi ka Nongqewu owabe eyiqhawe lesizwe sakwa Msane, owangena embuthweni wempi ka Shaka, okwagcina sebengaphansi kombuso wobukhosi bakwa Zulu. U Shaka wabela u Mgobhozi isabelo somhlaba omkhulu kulowo u Shaka ayesewudlile waba ngaphansi kwakhe, owabe usubizwa ngokuthi ungowakwa Zulu (Zululand), ngoba u Shaka esedudule ezinye izizwe. Abantu bezizwe abakhetha ukuhlala ngaphansi kombuso ka Shaka, base bebizwa ngokuthi bangaba kwa Zulu ngoba amakhosi ezibongo zabo abe esenqotshiwe. I Nkosi Nxaba Msane ka Mbhekane ayivumanga ukuthobela isihluku, kanye nolaka luka Shaka ukuba ibe ngaphansi kombuzo wakwa Zulu ngendluzula, kepha yakhetha ukufuduka ilibangise enhla nomhlaba (northwards) wo Khokho bayo kanye nabantu bayo nabezinye izizwe ezazingaphansi (sub-clans) kwesizwe sakwa Msane yaze yayongenisa kwelama Swazi, nakhona ayizinzanga ngoba yayingafuni ukubuselwa abantu besizwe sayo, kepha yayifuna ukuzibusela yona, izifunsdisele yona isiko-mpilo kanye nendlela yokuphila ezakuphumelelisa isizwe sayo. Yahamba njalo ngamahhashi abanye bakwa Msane bakhetha ukusala e Swazini bakhonza ngaphansi kwamakhosi aseSwazini, yawela umfula i Zambesi River yaze yayofika kwelama Putukezi eselaziwa ngokuthi ise Mozambique, yakha yazinza osebeni lomfula obizwa ngokuthi i Busi River khona e Mozambique lapho yabusa iminyaka eyishumi khona kwabe sekuthatha inkosi yakwa Shabangu. Ngokomlando oxoxwayo futhi kuyezwakala ukuthi kukhona amanye amakhosi esizwe sabantu bakwa Msane ababaleka behla njalo baze bayothi cababa ogwini olusezansi nesifundazwe (South Coast) ababeholwa i Nkosi u Nonjonjo wakwa Msane ngeminyaka yabo 1829, base benokudideka noma kwakuseyamabutho ka Shaka noma babedudulwa amabutho ka Dingane okwakuthiwa iS’dindi soMtshiki, ngoba yingalesisikhathi uDingane nomfowabo uMhlangano sebebulele u Shaka, lapho bafike baziphendlela khona amahlathi bakha imizi bazinza, abamhlophe bengakayiboni nakuyibona indawo yasogwini. Abamhlophhe phela bafikela ku Shaka enhla nesifundazwe.

  Izimpi sesizwe sakwa Zulu (Zulu Clan) phakathi kuka Shaka no Dingane zaziphazamisa kakhulu ezinye izizwe, ngenxa yokuthi isizwe sakwa Msane (Msane Clan) sahlakazeka yonke indawo, abantu baso bahambe bezikhonzela ngaphansi kwamanye amakhosi ezinye izizwe ezazikude nokuhlaselwa. Uma belanda umlando abawaziyo, bathi i Nkosi u Nonjonjo yafike yakha endaweni esibizwa ngokuthi ise Mzinto, lapho esekuthiwa ika Vita khona ngokufika kwalaba abamhlophe ngaphambi ngokuthi bawudle umhlaba.

  Abantu besizwe sakwa Msane (Msane Clan People) basaphazeke kuwowonke amagumbi amane omhlaba, hhayi kulesisfundazwe esesibizwa ngokuthi ikwa Zulu/Natal kuphela kepha nangaphandle kwezinye izifundazwe nakwamanye amazwe angomakhelwane, naphesheya kwezilwandle imbala, abanye sebazishintsha izibongo baba ngama zemtiti, sebe cevuza izilwimi zabezizwe. Uyabathola abnye ezindawe eszingamalokishi, abangasalazi imuva labo ukuthi ngempela kwakuyikuphi ngoba o Khokho bethu abanye babo bashiya kulomhlaba bengawadalulanga amqini ngenxa yengcindezelo ababengaphansi kwayo ngokuphatha kombuso wamaNgisi Colonial Government owawungaphansi kwe British Empire. Ngaphambi kokuba ngingene esigabeni sokuchaza kafishane mayelana nokufika kwabamhlophe, nokushintsha kwezinto ngaphansi kombuso wabamhlophe, ukuhlukumezeka kobukhosi bendabuko, imithetho eyafika nabo abamhlophe kanye nokudliwa kwemihlaba yawo Khokho bethu yibo abelungu phela, ake ngikhanyise indlela ukuthi siqale sizazi thina bako Msane ukuthi singobani, kunokuba sitshelw ngabantu abangasazi kahle, nabo okumele basitshele ngabo ukuthi bangobani.

  8. IZINDLU ZEMIZI YABANTU BESIZWE SAKWA – MSANE NGOKUHLUKANA KWAZO. KUSUKELA ESIZUKULWANENI SOKUQALA KUZO KUFIKE KWESESINE. (WENA UPHUMA KUYIPHI INDLU NA?)

  1. Indlu ka Nxaba ka Mbhekane ka Sontuli
  2. Indlu ka Mgobhozi ka Nongqewu
  3. Indlu ka Lombo ka Lokothwayo
  4. Indlu ka Noncadambedu ka Nonjonjo
  5. Indlu ka Bhukele ka Vangise
  6. Indlu ka Majoka ka Zashula
  7. Indlu ka Mlangazi ka Bangela
  8. Indlu ka Ntelezi ka Khukhulela
  9. Indlu ka Ka Mnyama ka Tomu
  10. Indlu ka Majiji ka Somtala
  11. Indlu ka Zabheda ka Mshavu
  12. Indlu ka Ntshipheni ka Bhukele
  13. Indlu ka Mayinga
  14. Indlu ka Mvune ka Ndindi ……………zisekhona ezinye izindlu ezingakaveli obala ngoba abntu besizwe sakwa Msane basabhacile emahlathini, basaba izimpi zasemandulo bacabanga ukuthi sezingabuye zivuke zibahlukumeze lapho bekhona. Velani bo Msane, sihlangane. Zonke lezi engizibale ngenhla izindlu zasebukhosini, bese kuba khona indlu enkulu okuyiyo eyengamela isihlalo sobukhosi.

  9. IZITHAKAZELO ZONA ZIHAMBA KANJENA
  Ngiyathanda ukuyicacisa indaba yezithakazelo ngoba abaningi basenokudideka. Baningi bengithinta ocingweni lwami befuna ukwazi ukuthi isibongo esithile esakw Msane yini noma qha. Nami ngiyazama ngokusemandleni ami ukuzama ukuhlaziya ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi isibongo esinye singene ngaphansi kwesinye isisbongo. Emandulo kwakunalento yokuthi esinye isibongo singene ngaphansi kwesinye, saziwa phecelezi ngokuthi (sub-clan), hhayi ngoba kuyisibongo esisodwa noma kungabantu bandawonye abangeke baganane bakhe umuzi.

  Izithakazelo ziye ziye zahlukane kodwa into ebalulekile ukuthi siyisizwe esodwa (one clan), kube yileyondlu iqale isisebenzisa igama likakhokho omkhulu wayo njengesithakazelo. Yingakho kwakusuka umsindo omkhulo okhipha nizidumbu kwezinye izizwe(clans) uma sekudingidwa izindaba eziphathelene nokuphatha isizwe, kanye nesihlalo sobukhosi.

  Izithakazelo zakwa Msane/Msani

  Majoka,
  Mthantahtwa,
  Nxaba ka Mbhekane owabhekana nokuhlupheka
  Mgobhozi owehl’ entabeni, Vangise
  Nonjonjo,
  Madl’ uvalo lwengonyama abanye bedl’’ olwenkomo
  Lombo ka Lokothwayo, onga lokothwa,
  Delela
  Mvune, owavuna kuqala, abanye bengakavuni,
  Joka lensimbi elingaphuki, abanye bephophela ngawokhuni
  Mntimande
  Mageza ngobisi abanye beza ngamanzi nzi !

  N.B. This historical information was expressed live on Vuma FM by Zwakele Msane on the 26th June 2013.

  10. IZINGQALABUTHO EZINOTHISE UMLANDO WESIZWE SABANTU BAKWAMSANE (PIONEERS OF MSANE CLAN PEOPLE)

  (a) NXABA KA MBHEKANE MSANE: Inkosi yesizwe sabantu bakwaMsane (Msane Clan King) ngeminyaka yabo 1789, ngaphambi kokubusa kwenkosi yesizwe sama Zulu, u Shaka ka Senzangakhona.

  (b) MGOBHOZI KA NONGQEWU MSANE: Iqhawe lesizwe sakwa Msane, elahlaba inkosi yamazulu u Shaka ka Senzakhona umxhwele, wamnxusa ukuba ahole ibutho lakhe lempi bahlasele ezinye izizwe.

  (c) NTELEZI KA KHUKHULELA MSANE : Undunankulu we butho le Nkosi u Mngeni Msane, Izinkumbi Ezimfece ogwini oluseningizimu nesifunda, kanti wabe eyisiShoshovu esasiphikisana nentela ka Khandampondo(Anti Pox Tax Activist), owaboshelwa ukuphikisa umbuso wamaNgisi (Colonial Government) nemithetho yawo eyayicindezela umuntu wendabuko kuleli, eboshelwa ejele elisesiqhingi elibizwa ngokuthi ise St. Helena, ngo 1906.

  (d) SAUL MSANE : Igcokama lesifundiswa, ingcithabuchopho, nesi Shoshovu se 1913, Natives Land Act, esasilwisana nawo futhi amaNgisi no Hulumeni wawo ukuphuca abantu abamnyama bendabuko amalungelo obunikazi bomhlaba ezweni labo. Wabe engenye futhi yezingqalabutho zokusungulwa kweqembu elibusayo kuleli ngo 1912 i African National Congress, ekanye no Dr. John Langalibalele Dube, Josiah Gumede, Sol Ka Plaatjie kanye nabanye.

  11. UMLANDO WESIZWE SABANTU BAKWA – MSANE (MSANE CLAN PEOPLE) NGIYATHANDA UKUBA KENGENZE UMZEKELO NGABANTWANA BAKWA – ISRAEL (PEOPLE OF ISRAEL) ESIFUNDA NGABO EBHAYIBHELINI
  Ngiyathanda ukwenza umzekelo ngabantu besizwe sakwa – Msane, ngibafanise nabantwana bakwa – Israyeli esifunda ngabo e Bhayibhelini, ngomlando wabo nangendlela ababephila ngayo ngaphansi kwesandla se Nkosi uFaro e Gibithe ngaphambi kokuthi uNkulunkulu aze athumele u Mose ukuba aye kobakhulula ebugqilini base Gibithe, nalapho ebanikela esandleni sama Midiyane ngenxa yakho ukungalaleli kwabo abantwana bakwa Israel yize u Nkulunkulu esabakhiphile ebugqilini base Gibithe. Ngiye ngaxhumana nomunye wabafowethu ohla ngaphesheya ko Thukela ngocingo engazisa ukuthi usebuya kuso Isilo sesizwe sama Zulu, Inkosi Zwelithini Zulu ebusayo, kuyoxoxiswana ngakho ukubuyiswa kwesihlalo sobukhosi bakwa Msane, sika Nxaba ka Mbheka. Isilo safike sabahlabisa ngenkunzi yenkomo yena nethimba lakhe, saba nokuthokoza okukhulu lapho kufika ithimba lesigungu sabantu besizwe sakwa Msane, saze sabasola abntu bakwa msane sathi kumele bazinuke amakhwapha ngokungabuyiselwa kwesihlalo sobukhosi bakwa Msane ngoba sona asigweve nabukhosi besizwe samuntu, kepha sihleli esihlalweni sobukhosi sokhokho baso. Ngenxa yokungazi nokunga khanyiseleki kahle, iphutha belenziwa yithi abesizwe sakwa Msane ukuba singalweli ukubuyiswa kwesihlalo sobukhosi besizwe sakwa Msane, sokhokho bethu o Nxaba ka Mbhekane, o Mgobhosi ka Nongqewu, konke noNonjonjo ka Noncadambedu, kepha thina sifise sengathi singathola izikhundla ebukhosini besizwe sakwa Zulu, uma kukhothama i Nkosi yesizwe sakwa Zulu, kuhlala enye yakwa Zulu, akusoze kwabekwa eyakwa Msane phezu kwesizwe sakwa Zulu. UNkulunkulu wabophula abantwana bakwa Israel e Gibithe wabayisa ezweni ayebathembise lona, kepha bona bakhohlwa ukuthi u Nkulunkulu uye oyi Nkosi bangamlalela, balalela amnye amakhosi abe Zizwe.
  Njengoba u Nkulunkulu wayemsebenzisile u Mose ukukhulula abantwwana bakwa Israel, kwafika isikhathi lapho naye uMose ayesephelelwa amandla khona, esefike ebudaleni bakhe, eseneminyaka eyikhulu namashumi amabili (120 years), akesanakwazi ukuliwela i Jordan nabantwana bakwa Israel njengoba u Jehova eseshilo kuyena. Dutoronomy 31:1 – 8, Wathi u Mose kubantwana bakwa Israel, “Ngineminyaka eyikhulu namashumi amabili namuhla angisenamandla okuphuma nokungena; u Jehova ushilo kimi ukuthi: Awuyikuliwela leli Jordan. Kepha u Jehova u Nkulunkulu wakho uyakuwela phambi kwakho, achithe lezizizwe phambi kwakho, uzidle; u Joshuwa uyakuwela phambi kwakho njengokhuluma kuka Jehova. U Jehova uyakwenza kuzo njengokwenza kwakhe ku Sihoni naku Ogi ama Khosi ama-Amori nakulo izwe lakubo ababulalayo. U Jehova uyakuzinikela phambi kwenu, nenze kuzo njengemiyalo yonke enginiyale ngayo. Qinani nime isibindi, ningesabi, ningashaywa luvalo ngabo, ngokuba u Jehova u Nkulunkulu wakho nguyena ohamba nawe, akayikuyeka akushiye”. Ngicabanga ukuthi njesizwe sakwa – Msane ( Msane Clan) kukhona lapho obabamkhulu bethu abayilahla khona endleleni, ngoba ngibona emlandweni ukuthi zikhona izingqalabutho zo Khokho abakhulu bethu ababeyibambile yize yayishisa, kwaze kwabe kufika lapho bephela khona amandla ngenxa yeminyaka yobudala babo, abanjengalaba esngibabalile ngenhla, o Nxaba ka Mbhekane, Saul Msane, Ntelezi ka Khukhulela Msane, o Mgobhozi ka Nongqiwu kanye nabanye ababeyingxenye yesizwe sakwa- Msane kepha bengezinye izibongo. U Mose waphinda wamyala futhi u Joshuwa kanye nabantwana bakwa Israel, wathi kubo, ‘’Qinani, nime isibindi, ningesabi, ningashaywa luvalo ngabo, wambiza u Joshuwa wathi futhi kuye emehlweni abantu bonke bakwa Israel (bakwa Msane): ‘’Qina ume isibindi ngokuba uyakuhamba nalabantu, uye ezweni u Jehova afunga koyise ukubanika lona; wena uyakwenza ukuba balidle ifa lalo. U jehova nguye ohamba phambi kwakho, uyakuba nawe; akayikukuyeka, akushiye; ungesabi; ungabi nangebhe,’’
  Umsebenzi onjengalona wokubuyisa isithunzi kanye nesihlalo sobukhosi besizwe, udinga amdoda angempela amulalelayo u Nkulunkulu ukuthi uthini kuwo, angesabi lutho, ngoba u Nkulunkulu uma eskukhethile ukuba wenze umsebenzi onzima, uyakunika futhi isibindi namandla okuthi uwenze lowomsebenzi. Uthi ku Isaiah 41 : 8 – 13, “ Kepha wena Israyeli, nceku yami, wena Jakobe engikukhethileyo nzalo ka Abrahama othandiweyo wami, wena engikuthathile emikhawulweni yomhlaba, ngakubiza emagumbini awo ngathi kuwe, “ Wena uyinceku yami, ngikukhethile, angikulahlanga, ungesabi, ngokuba mina nginawe, ungapheli amandla ngokuba mina ngingu Nkulunkulu wakho, ngiyakuqinisa, futhi ngiyakusiza yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. “Bheka bonke abafutheleka wena bayakuba namahloni, bajabhe; abamelene nawe bayakuba njengento engelutho babhubhe. Uyakubafuna ungabafumani, kepha labo abaxabana nawe; abalwa nawe bayakuba njengento engelutho nanjengeze. Ngokuba mina Jehova u Nkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene, nothi kuwe: ‘’UNGESABI’’, mina ngiyakusiza. U Nkulunkulu uzenzile izethembiso zakhe phezu kwesizwe sabantu bakwa – Msane, njengoba azenza kubantwana besizwe sakwa Israel. Angeke zifezeke lezo zithembiso uma abantu besizwe sakwa – Msane (Msane Clan People) besaba kungekho abalwenzayo, noma abaluzamayo, besaba ama Khosi ama- Amori noma awezinye izizwe zalapha emhlabeni.
  U Nkulunkulu wathi noma esebakhululile abantwana bakwa- Israyeli ngokusebenzisa u Mose, kepha abamlalelanga, baqhubeka nokwesaba amaKhosi ama- Amori, nabezinye izizwe. Abantu besizwe sakwa-Msane (Msane Clan People), banokwesa okukhulu, kanye nokusatshiswa okwenza ukuthi bazingabaze bangazethembi, noma sekufika izivunguvungu zesikhashana ezizobaqinisa, bese bephela amandla. U Nkulunkulu uze uphinda ubanikela esandleni sakwa Midiyani ngakho ukungamethembi nokungalaleli lapho ebayala ukuthi, “BANGESABI”. Abahluleli 6: 1-10, Kepha abantwana bakwa – Israel benza okubi emehlweni ka Jehova; u Jehova wabanikela esandleni sakwa Midiyani iminyaka eyisikhombisa. Isandla sakwa Midiyani samahlula u- Israyeli; ngenxa yabakwa Midiyani abantwana bakwa Israel bazenzela imihume yasezintabeni nemigede, nezinqaba. Kwathi nxa abakwa Israel sebelimile, abakwa Midiyani benyuka Nama – Amaleki nabasempumalanga bakhuphukela kubo, bamisa kanye nabo bachitha izithelo zomhlaba kwaze kwaba seGaza, abashiyanga kudla kwa – Israyeli, nazimvu, nazinkomo, nazimbongolo. Ngokuba banyuka nezinkomo zabo namatende abo, bafika njengesikhonyane ngobuningi; babengenakubalwa bona namakamela abo; bafika ezweni ukuba baliqede. Abakwa –Israyeli baphela amandla ngenxa yabakwa-Midiyani, base bekhala abantwana bakwa Israel kuJehova. Kwathi lapho abantwana bakwa-Israel besakhala kuJehova ngenxa yabakwa-Midiyani, uJehova wathuma uMphrofethi kubantwana bakwa-Israel, wathi kubo,’’ Usho kanje uJehova uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: ’’Ngakukhuphula eGibithe, ngakukhipha endlini yobugqila, nganophula esandleni esandleni sabaseGibithe, nasesandleni sabo bonke abanicindezelayo, ngabaxosha phambi kwenu, nganinika izwe labo, ngathi kini, ‘’ Ngingujehova uNkulunkulu wenu; aniyukwesaba oNkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo ‘’, kepha kanilalelanga izwi lami. Kwafika ingelosi kaJehova, yahlala phansi kwe-oki lase-Ofira likaJowashi umAbiyezeri; indodana yakhe uGidiyoni yayibhula ukolweni esikhamweni sewayini ukuba athukusele abakwaMidiyani. Ingelosi kaJehova yabonakala kuye, yathi kuye, ‘’UJEHOVA UNAWE WENA QHAWE ELINAMANDLA‘’
  Uma uyifundisisa kahle indaba yabantwana bakwa-Israyeli, bese uzoyiqhathanisa nallodaba olunzima lokuhlanganisa abantu besizwe sakwa-Msane, uyathola ukuthi abantwana bkwa-Israel ukuthi uNkulunkulu wayebakhipha ebugqilini baseGibithe ngaphansi kwesandla sika Faro, kepha kwakuthi endleleni beya ezweni lesethembiso izingqinamba nezinhlupheko ababehlangabezana nazo babeqala bakhohlwe uJehova bangabe besamethemba njengoba ayebathembisile ukuthi uzokuba nabo uzohamba phambi kwabo. I ndlela ehanjwa ngabanye besizwe sakwa-Msane ukuholela isizwe sika Nxaba ka Mbheka ekukhanyeni, abuye igxekwe ngabanye abngabesizwe sakwa-Msane bababukele phansi, ingangokuthi lowo uye azibone njengohlanya, aphele amandla kanti into ayenzayo kungukuphakamisa isizwe sonke, hhayi ukuziphakamisa yena nomndeni wakhe kuphela. Uma abantu besizwe sakwa-Msane bengayeka ukwahlulelana nokubukelana phansi, asikho isitha esingangena phakathi kwabantu balesisizwe esinomlando obaluleleke kangaka e South Africa. yonkana. Indaba ilahleka lapho oyilunga lalesizwe ukuba angazazi ukuthi ungubani, uvela kuphi, bese elalela labo abamfaka ehlathini. Iningi liye livumelane ngento okungesiyo ngoba lithemba umuntu othile olibambe ngomqondo noma lingaphansi kwengcindezi yokwesaba ukumela iqiniso. Sengathi uNkulunkulu wawo Khokho bo Khokho ongumdali walesisizwe sabantu bakwa-Msane angandisa izinsizwa ezinthsa nezindala, izintombi ezintsha nezindala, ezingesabi lutho, nezingaphendukezeli amaqiniso esizwe sabantu bakwa- Msane (Msane Clan
  ABANTU BESIZWE SAKWA MSANE (PEOPLE OF MSANE CLAN) BAYAKUNGENA EBUKHOSINI EMUVA KWEZINHLUPHEKO ZOKHOKHO BABO.
  Ngiyathanda ukuzwa izinto ngaba phrofethi kanye nabamphostoli. UMphostoli u Pawulu, inceke ka Krestu Jesu, umphostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli lika Nkulunkulu, ngiyamthanda lapho ethi khona , “Abantwana baka Nkulunkulu bayakungena ebukhosini emva kwezinhlupheko’’. Ngiye ngihlale ngizibuze ukuthi ingabe ukhona yini umuntu owadalelwa ukuthi eze ukuzohlupheka lapha emhlabeni, abe yisigqila somunye umuntu. Kungani uma umuntu esephumelele empilweni afisele nabanye ukuba nabo balithole ithuba lokuphila kamnandi. Roman 8 : 18 25, ‘’Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina. Ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambula kwabantwana kwabantwana baka Nkulunkulu. Ngokuba okudaliweyo kwabekwa ngaphansi kobuze, kungengentando yakho, kepha kungentando yalowo owakubekayo. Ethembeni lokuthi nacho okudaliweyo kuyakukhululwa ebugqilini bokubhubha, kube ngukukhululeka kwenkazimulo yabantwana baka Nkulunkulu. Ngokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kunezinseka kuze kube yimnje. Lapha emhlabeni abantu labo asebedluli bahamba ngezindlela ezingafani, kukhona abdlula emhlabeni bebusa, kukhona nalabo abadlula behlukunyeziwe kwaze kwaba baficwa yisikhathi sokufa. U Nxaba ka Mbheka uma ngifunda umlando ngaye, kukhona lapho engithola khona ukuthi kuze kufike isikhathi sokuthi adlule lapha emhlabeni nanokuthi amuke lapho ayeshiywe khona oyisemkhulu bakhe nesizwe sabantu bakwa Msane, kwaba yingenxa yokuhlaselwa yibutho lempi ka Shaka. Ukuhlaselwa kwesizwe sabantu bakwa Msane, nesikhathi sanamuhla kungathathwa ngokuthi ubugebengu noma ubushokobezi. Akusho ukuthi ngoba nakhu u Nxaba Ka Mbhekane wemuka e Hlunhluwe kanye nase Nquthu aze ayofika e Mozambique e Sofala Province yingoba wayesehluliwe. N.B. Ukwehlela ngezansi ngoba ufuna ukuthula ukwazi nokuqhubekela phambili nempilo, akusho ukuthi uhluliwe, uma eqhubeka u Mphostoli u Pawuwlu eshumaye ese Korinte uth, ‘’Akusikho lokho kuphela, kepha nathi uqobo lwethu esinolibo luka luka Moya siyabubula phakathi kwethu, silindele isimo sobuntwana, ukukhuluma komzimba wethu, ngokuba ethembeni sisindiwe, kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba, ngokuba lokho umuntu akubonayo usakwethembelani na ? Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo, siyakulindela ngokubekezela.

  Like

 8. SIZWE MAZIBUKO KULOMLANDO WAKA MAZIBUKO ANGIZWA LUTHO NGEZIZIBA ZAWO KHONDLO EZISE NKONGOLWANE EMPOPHOMENI ENGOJE UKUTHI KWAKWENZE NJANI KUZE KUBE KHONA ZONA . NGINO KULAHLEKA

  Like

 9. ngicela ungiphe umlando ngesibongo sakwaShange nokuthi sadlala yiphi indima emlandweni , njengoba esithakazelweni sazo kuvela uMphangandawo nokunye.

  Like

 10. My Comment is based on the clan of Mkhaliphi Royal, and on the History of Zulu development they forget about mkhaliphi that was formed by Magwaza Mkhaliphi a Chief and followed by Ananias Mkhaliphi 1840 to 1858 and after was followed by Chief Sgweje Mkhaliphi and History of Mkhaliphi is wide because Mkhaliphi was vicotry on the war at Ngwede river and Mkhaliphi were Swati Nation and under Ngwane king blessing. We were Lost Ubukhosi in 1945 after a ROYAL Family but now we want back our Chieftaincy who was alocated by Mthethwa’s Family at Emadabukela and were Headman of UBukhosi baka-Mkhaliphi, and We have received Emaphondleni from king Ngwane as liphakelo for Mkhaliphi Chieftaincy.

  Like

 11. ‘Mkhaliphi, Mphephethe, wenaWaseNgwede, eseNgwavuna, Wena owadlinyongo kaDadewabo, wathi ayinamhlehlo, kanti umhlehlo yisbhabhakatane, Binda, Bindakhulu, Wena kaMagwaza ephindelela kuhle kwebutho lakaZulu, Wena kaMagwaza ekunyeni, Dakile, Dakile wezikhali, wena ka-Sgweje, Vilakazi,Nkwanyana, ninabelihlanga lakaGwane ingwenyama yesive, Mphephethe’ Tibongelelo teSibongo saka-Mkhaliphi, lekusibongo seBuKhosi lebudzabuka ka-Zulu kodvwa kuBokhosi beMaSwati, Lobatfola liphakelo e Piet Retief Emaphondleni, lobukhosi badzabuka ngeminyaka yabo: 1800 nanyalo busekhona ePietRetief.

  Like

 12. I Mr Nkosinathi Doctor Mkhaliphi from Mkhaliphi Chieftains (UBukhosi) and UBukhosi was from 1800 to 1945,
  And it was started at KwaZulu Zululand.
  And our History is at Maritzburg and we are from Engwede and Ngwavuma is where our Chieftains was started and Ananias Mkhaliphi was a Chief also, Chief Magwaza Mkhaliphi, Chief Sigweje Mkhaliphi, Chief (Mfundisi) Landandlovu Mkhaliphi was passed 1945 etc to Chief Ngwa Joseph Mkhaliphi who was passed 1995. The Place is Emaphondleni Tribe Authority (PietRetief) we still not recognized

  Like

 13. Ngikuzwa ukhuluma ngoMthonga ukuthi waye owaseMbo. Nokuthi wabe eseyozifunela ngasezindaweni ezigudla ulwandle indawo. Ngibe ngisacela uma ungsenabela ngoMthonga noma unolwazi ukuthi singayifuza kephi inqolobane ngolwazi lukaMthonga, usiyalele siye kozifuzela thina luqobo, kwazise sibe singakomtholi umuntu ongasandela ngoMthonga. Kunesizwe sakwaMabasa/Mavasa esiqhamuke ngesikhathi sekwakhiwa isizwe samaNdwandwe eButhonga/Vutsonga kwelaseMozambiki. Lesosiwe singesikaHlengwe (UMnhlenga wakwaMabasa). Lesisizwe uma silandeleka yiso okwavela kuso oNtuli, oSihlangwesimhlophe, oSonene, oGqomokhulu, noHlanguza. Savela kanjani lesisizwe sesivela ezweni laseMathongeni?

  Yimina ozithobayo
  UBonginkosi Israel Mabasa

  Like

 14. My name is Judith Phumela nee Baba. My history tells me that my great great grandfather was from eMbo and the only name he was known as is Baba wase eMbo Land… apparently he left eMbo Land by sea and found himself in Ngculurha(Wesley) in Peddie where he met and married a woman and had two sons, Mlanjana and Nkohla. Their Clan names were, Dlamini,Zizi, Gqabi, Facade,Jama, Sjadu….can you shed some light as to the validity of this. It would be real lovely to really know my origins….

  Like

 15. I AM JUDITH PHUMELA COBA (NEE BABA). I AM MADLAMINI, U ZIZI, UGQABI, FAKADE (CLAN NAMES) MY FATHER IS BARNABAS MKHIZE BABA WHOSE FATHER WAS MLANJENI BABA WHOSE FATHER BABA WASE MBO FROM PHESHEYE KWE TUGELA…THIS IS ALL I KNOW AND YET SOMEHOW I THINK I HAVE COME TO THE RIGHT SITE, CAN YOU ASSIST ME IN FINIDING OUT ABOUT MY ROOTS?

  MY GREAT GREAT GRAND FATHER IS ONLY KNOWN AS U BABA WASE MBO, PHESHEYA KWE TUGELA, NOTHING ELSE AND THAT HE HAD LEFT THE WARS AND TRAVELLED BY SEA AND SETTLED IN WESLY (NGCULURHA ) IN PEDDIE (FORT PEDDIE) WHICH IS IN THE EASTERN CAPE.

  I WOULD APPRECIATE A QUICK RESPONSE TO THIS MATTER- AM SO EXCITED!!

  Like

 16. Can you verify the originality or originality of the kubheka’s,their originality and also their kings of chiefs and how they moved from that place to another.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s